Образци на документи

Възражение по чл. 414 ГПК

Декларация гражданско състояние

Декларация за отказ от наследство

Декларация за семейно и имотно състояние

Заявление по 410 ГПК

Заявление по чл. 417 ГПК

Молба за връщане на гаранция

Молба за връщане на доказателства

Молба за издаване на заверен препис

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за издаване на незаверен препис

Молба за освобождаване от такси

Молба за отказ от наследство

Молба за сключване на граждански брак

Молба за тегелене на детски влог

Молба за удостоверение за заведено дело

Молба за удостоверение за прекратен брак

Молба по чл. 73, ал. 2 от СК малолетен

Молба по чл. 73, ал. 2 СК за сключване на сделки непълнолетен

Молба за удостоверение на заинтересована страна

Съобщение за прекратен граждански брак

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка

Молба за представяне на документи по дело

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Молба за издаване на удостоверение за липса на дела за издръжка


Посещения:815272