Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен адрес от Районен съд Костинброд

 

РАЙОНЕН СЪД – гр.КОСТИНБРОД
гр.Костинброд, област Софийска, ул.”Детелина” №2а, тел., факс: 0721/66313,
e-mail: rs_kostinbrod@abv.bg
 
УТВЪРДИЛ
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ          РС–КОСТИНБРОД:_________
                                      /Ив.Иванов/
                                                                                     ЗАПОВЕД №РД-09-45/01.11.2011г.
                 
 
 ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
  
 
 
Глава първа
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Районен съд  – Костинброд.
 
Глава втора
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА СЪДА
 
Чл. 2. Съдът обявява публично – чрез интернет страницата www.rs-kostinbrod.org  си и информационните си табла, своя електронен пощенски адрес rs_kostinbrod@abv.bg, - чрез който ще изпраща съобщения и призовки, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по делата.
Чл. 3. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.
Чл. 4. Електронни изявления от страните по дела няма да се приемат на посочения пощенски адрес и при получаване на такива, същите ще се считат за неприети.
Чл. 5. При настъпили промени в тази връзка, съдът ще ги отразява незабавно на интернет страницата си, както и чрез информационните табла в съда.
 
 
 
Глава трета
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ  И ПРИЗОВКИ
 
Чл. 6. Страната лично, респ. чрез процесуалния й представител, трябва да е заявила изрично, че желае да й се връчват призовки и съобщения на посочения  от нея адрес на електронна поща.
Чл. 7. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път първо трябва да се запознаят с настоящите Правила, като за удостоверяване на това обстоятелство ще попълват и подписват Заявление – Приложение №1, което може да се изтегли от интернет страницата на съда или да го получат от Регистратурата в съда. Заявлението може да се подава едновременно с завеждане на исковата молба , като същото се счита за неразделна част от нея. Страните по висящите дела, ако желаят, също попълват и подписват Заявление, което ще се приложи към делото, като след датата на заявяването, ще получават исканите съдебни книжа по електронен път.
Чл. 8. (1) Призовките и съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (напр. ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството-посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (напр. ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случая с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).
Чл. 9. (1) Административният ръководител или определено от него лице осъществява контрол и удостоверява истинността на изготвените електронни записи.Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.
(3) Копие от заглавната част на електронното съобщение (включващо електронния адрес на съда, електронния адрес на получателя, дата и час на изпращане, идентификатор на съобщението в пощенския сървър, обслужващ съда, и др.) се прилага по делото.
(4) Всички съобщения се изпращат с изискване за обратна разписка (Read receipt).
Чл. 10. Ако, поради технически причини или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
Чл. 11. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв - на постоянния (чл. 38 ГПК).
Чл. 12. (1) Ако страна е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.
(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени (чл. 41 ГПК). За тези последици, страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Настоящите правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес са създадени в съответствие с Проект на Примерни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, приет с решение по протокол №13, т.27 от 14 април 2011 г. на Висшия съдебен съвет на Р България. Същите са утвърдени със заповед РД-09-45 от .01.11.2011 г. на Административния ръководител-Председател на РС-Костинброд  и влизат в сила от

 01 .11. 2011 година.

 

Заявление - изтегли


Посещения:815294