П Р О Т О К О Л

 

Гр. К., 11.12.2018 година

 

РАЙОНЕН СЪД - К., първи състав, в публично съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

при участието на съдебен секретар М.Г., сложи за разглеждане гр. д. № 869 по описа на съда за 2018 г., докладвано от председателя.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Ищецът А.Н.Б., ред. пр., се явява лично.

Ищецът Б.Н.П., ред. пр., се явява лично.

За ищците се явява адв. Ц.З. от САК, с пълномощно по делото.

Ответникът К.П.К., ред. пр., се явява лично и с адв. М.Ц. от САК с пълномощно представено днес.

СТРАНИТЕ (по отделно): Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. З.: Г-жо съдия, доверителите ми предлагат на ответната страна спогодба, с която да се прекрати съсобствеността върху делбените имоти, при която ищците да получат в общ дял собствеността върху делбените имоти, а делът на ответника да бъде уравнен парично. Представям и моля да приемете актуално удостоверение за данъчна оценка на процесния имот.

Адв. Ц.: Доверителят ми е съгласен ищците да получат собствеността на делбения имот, а неговия дял да бъде уравнен парично, със сумата от 12 000 лева.

СТРАНИТЕ (по отделно): Постигнали сме спогодба, и ако съдът счита, че същата не противоречи на закона, молим същата да бъде одобрена. Постигнатата спогодба е при следните условия:

І. Б.Н.П.  с ЕГН ********** *** и А.Н.Б. с ЕГН ********** *** ПОЛУЧАВАТ В ОБЩ ДЯЛ и стават собственици на следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 11 (единадесет), с площ от 4890 (четири хиляди осемстотин и деветдесет) кв. м., находящ се в строителния полигон на с. Б.п., Община К., С. област, на махала „З.п.” при граници на имота по скица: от две страни земеделска земя и от две страни строителен полигон и при съседи по документ за собственост:  от две страни земеделска земя,наследници на В.И., Н.К. М., И.Г.и А.Я., заедно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със сутерен, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв. м., МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 29,50 (двадесет и девет цяло и петдесет стотни) кв. м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 144 (сто четиридесет и четири) кв. м., ведно с всички подобрения и насаждения в имота.

Данъчната оценка на този имот е 9162.10 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. №7314016534/07.12.2018 г., на МДТ Община К..

ІІ. За уравняване на дела Б.Н.П.  с ЕГН ********** *** и А.Н.Б. с ЕГН ********** ***, ще заплатят на съделителя К.П.К. с ЕГН ********** *** , сумата в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева по банков път днес, след подписването на настоящата спогодба по сметка на К.П.К. с ЕГН **********.

ІІІ. В пет дневен срок от днес съделителят К.П.К. се задължава да предприеме действия за прекратяване на заведеното от него против Б.Н.К. и А.Н.Б. гр. д. № 663/2018 г. по описа на К. районен съд, 1-ви състав, за разпределяне на ползването на подробно описания в т. I имот.

ІV. Всички дължими държавни такси по настоящето дело ще бъдат заплатени от съделителите Б.Н.К. и А.Н.Б..

С настоящата спогодба се прекратява съсобствеността на поделения  имот и никой от съделителите за в бъдеще не може да има, каквито и да било претенции по отношение на останалите съделители.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

1. . ………………………                        3. ………………………

/А.Н.Б./                                                          /К.П.К./

 

 

2. ………………………

/Б.Н.П./

 

Съдът, като взе предвид изразеното в днешното съдебно заседание становище на страните, намира, че следва да одобри спогодбата и съответно да прекрати производството по делото, като следва съделителите  да бъдат осъдени да заплатят  държавна такса, поради което  и на основание чл. 234 ал. 1 от ГПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между А.Н.Б. с ЕГН ********** ***, Б.Н.П.  с ЕГН ********** *** и К.П.К. с ЕГН ********** *** , както следва:

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Б.Н.П.  с ЕГН ********** *** и А.Н.Б. с ЕГН ********** ***, недвижим имот предмет на делбата, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 11 (единадесет), с площ от 4890 (четири хиляди осемстотин и деветдесет) кв. м., находящ се в строителния полигон на с. Б.п., Община К., С. област, на махала „З.п.” при граници на имота по скица: от две страни земеделска земя и от две страни строителен полигон и при съседи по документ за собственост:  от две страни земеделска земя,наследници на В.И., Н.К. М., И.Г.и А.Я., заедно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със сутерен, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв. м., МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 29,50 (двадесет и девет цяло и петдесет стотни) кв. м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 144 (сто четиридесет и четири) кв. м., ведно с всички подобрения и насаждения в имота.

За уравнение на дела Б.Н.П.  с ЕГН ********** *** и А.Н.Б. с ЕГН ********** ***, ЩЕ ЗАПЛАТИ на К.П.К. с ЕГН ********** *** , сумата в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева по банков път днес, след подписването на настоящата спогодба по сметка на К.П.К. с ЕГН **********.

ЗАДЪЛЖАВА в 5-дневен срок от днес съделителят К.П.К. с ЕГН ********** *** 38, да предприеме действия за прекратяване на заведеното от него против Б.Н.К. и А.Н.Б. гр. д. № 663/2018 г. по описа на К. районен съд, 1-ви състав, за разпределяне на ползването на подробно описания в т. I имот.

ОСЪЖДА Б.Н.П.  с ЕГН ********** *** и А.Н.Б. с ЕГН ********** ***, да заплатят солидарно по сметка на Районен съд – гр. К. държавна такса в размер на 270.54 лева (двеста и седемдесет лева и петдесет и четири стотинки).

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 869/2018 година по описа на Районен съд – гр. К., І-ви състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдебното заседание приключи в 10.00 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

                  

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

 

СЕКРЕТАР: