П Р О Т О К О Л

 

     Гр. К., 17.02.2020 година

 

РАЙОНЕН СЪД - К., втори състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                                             

при участието на съдебен секретар Д.М., сложи за разглеждане гр. д. № 402 по описа на съда за 2019 г., докладвано от председателя.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.М.Г., ред. пр., се явява лично.

Ответникът Общинска служба „Земеделие“ – гр. К., ред. пр., не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от юрк. П.Ш. – М., процесуален представител на ОСЗ, с която заявява, че поради служебна ангажираност не може да се яви в днешното съдебно заседание, като не възразява да се даде ход на делото и моли в случай че бъде даден ход по същество да се отхвърли жалбата, като неоснователна и недоказана.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИЕМА докладваната молба от процесуалния представител на ОСЗ.

ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя, с която представя писмени доказателства, които съдът констатира, че същите вече са били представяни и приложени по делото,

ДОКЛАДВА постъпило писмо от ОСЗ – гр. К. с изх. № ПД-01-49-5 от 28.01.2020 г., с което представят изисканите от съда доказателства, а именно Решение № ФР301 от 21.05.2018 г., с отбелязване че същото е получено от г-н Б.М. на 25.06.2018 г., както и копие от протокол № 2 от 21.05.2018 г. на комисията, която е взела решение за възстановяване на правото на собственост.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам да отбележа, че протокол № 2 от 21.05.2018 г. не съм го получавал.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА докладваното писмо от ОСЗ – гр. К. с изх. № ПД-01-49-5 от 28.01.2020 г., с което представят изисканите от съда доказателства, а именно Решение № ФР301 от 21.05.2018 г., с отбелязване че същото е получено от г-н Б.М. на 25.06.2018 г., както и копие от протокол № 2 от 21.05.2018 г.

ПРИЕМА молбата на жалбоподателя, като констатира че приложените към нея писмени доказателства, вече са приложени към делото.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и на основание чл. 149, ал. 1, изр. 2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: 2000 г. е възстановена земята на М. Г.и за което съм представил нотариални актове. Моля съда да обяви за невалидно решение ФР – 301 и удостоверение № 4 от 17.07.1991 г. На М.Г.Г.да се възстанови земеделската земя, тя беше възстановена 74 г., след това отново е възстановена 96 г. и сега за трети път.

 

Съдът на основание чл. 149, ал. 2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ОБЯВЯВА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение на  17.03.2020 г.

 

Съдебното заседание приключи в 10.40 часа.

Протоколът се изготви в с. з.

                  

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

СЕКРЕТАР: