П Р О Т О К О Л

 

     Гр. К., 09.09.2019 година

 

РАЙОНЕН СЪД - К., втори състав, в публично съдебно заседание на девети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                                            

при участието на съдебен секретар Д.М., сложи за разглеждане гр. д. № 402 по описа на съда за 2019 г., докладвано от председателя.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.М.Г., ред. пр., се явява лично.

Ответникът Общинска служба „Земеделие“ – гр. К., ред. пр., не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя с вх. № 3623 от 02.09.2019 г., с която представя писмени доказателства по опис и е направил доказателствени искания да се изиска от ОСЗ – гр. К. да представят заверено копие от декларация № 299 от 1949 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам молбата. Моля да изискате поисканата в молбата ми декларация, моля също така да се изиска и заявление 2 – 62 от 1991 г. на Г.Г.С.- моят дядо, издадено на 11.09.1991 г.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА жалбата и представените към същата писмени доказателства.

ПРИЕМА докладваната молба от жалбоподателя с вх. № 3623 от 02.09.2019 г., с приложени към същата писмени доказателства по опис.

ДА СЕ ИЗИСКА от ОСЗ – К. да представят заверени копия на поисканите от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: декларация № 299 от 1949 г. и  Заявление № 2 – 62 от 1991 г. на името на Г.Г.С., издадено на 11.09.1991 г.

 

С оглед събиране на допуснатите доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.10.2019 г. от 10.30 часа, за която дата жалбоподателят – редовно уведомен от днес, ответникът – уведомен по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК.

 

 

Съдебното заседание приключи в 10.40 часа.

Протоколът се изготви в с. з.

   

              

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

СЕКРЕТАР: