Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                            гр. К., 19.12.2018 г.

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на деветнадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1032, по описа за 2018 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Молителите П.И.К.,*** А, ЕГН     **********         и Р.И.К.,*** А, ЕГН **********, са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 24.02.1996 година, за което е издаден акт за граждански брак № 10,  на община К. между П.И.К.,*** А, ЕГН      **********         и Р.И.К.,*** А, ЕГН **********, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.   Страните по настоящото споразумение заявяват, че желаят брака им да бъде прекратен, без Съдът да издирва мотивите за прекратяването на брачната връзка.

2.    Страните по настоящото споразумение заявяват, че от брака си имат родено едно ненавършило пълнолетие дете - М.Р.К., родена на *** г., ЕГН **********, което към настоящия момент е малолетно и с това споразумение уреждат въпроса за упражняването на родителските права и издръжка, както следва:

2.1.       Родителските права на роденото от брака дете М.Р.К. ЕГН ********** се предоставят на бащата Р.И.К. ЕГН **********, на който детето се предоставя за отглеждане и възпитание в семейното жилището, находящо се в гр. К., С. област, ул. „А. С.” №**А.

      2.2.На майката П.И.К. ЕГН ********** се предоставя възможността да вижда и взема детето си М.Р.К. ЕГН ********** всяка първа и трета събота или неделя от месеца от 10.00 часа до 18, 00 часа в събота или от 10, 00 часа до 18.00 часа в неделя,  както и двадесет дни през лятото, които не съвпадат с отпуска на бащата, както и по всяко друго време, за което детето пожелае и родителите постигнат съгласие.

                   2.3.Майката П.И.К. ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето М.Р.К. ЕГН ********** в размер на 150, 00 /сто и петдесет/ лева, платими до 30 - то число на текущия месец, за който се отнасят, в брой срещу разписка или по банков път чрез неговия баща и законен представител Р.И.К. ЕГН **********, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

                  3.Съпрузите заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

                 4.Съпругата П.И.К. изявява желание да запази фамилното име на съпруга си „К.”, с която е


известна в обществото и съпругът е съгласен тя да носи фамилното му име след прекратяване на брака им.

       5.Семейното жилище, находящо се в гр. К., С.. област, ул. „А.С.” №**А, представляващо двуетажна жилищна сграда със сутерен, което е лична собственост на съпруга Р.И.К. ЕГН **********, остава за ползване от него и двете деца, като съпругата П.И.К. ЕГН ********** го е напуснала и няма претенции относно полването му.

 

6.Съпрузите заявяват че не са придобивали през време на брака си недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

            7.Съпрузите заявяват, че не притежават МПС - та в режим на съпружеска имуществена общност, а движимите вещи придобити по времето на брака им, са поделили извънсъдебно и доброволно и по отношение на тях нямат каквито и да било претенции един спрямо друг.

   8.Страните декларират, че нямат сключен брачен договор.

             9. Разноските по делото остават за страните, така както са направени от тях.

С така подписаното споразумение страните декларират, че са уредили напълно и окончателно личните си и имуществени отношения по повод прекратяването на брака и нямат каквито и да е претенции един към друг.“

 

ОСЪЖДА П.И.К. да заплати по сметка на КРС сумата от 108,00 лева - държавни такси, а П.И.К. и Р.И.К. – общо 15,00 лева по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :