Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                            гр. К., 19.12.2018 г.

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на деветнадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : И. Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1035, по описа за 2018 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Молителите Т.И.Д., ЕГН **********,*** и М.М.С., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 21.12.2011 година, за което е издаден акт за граждански брак № 3374,  на район „Т.”, С.община между Т.И.Д., ЕГН **********,*** и М.М.С., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

I. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА:

 

            1. От брака си имаме едно дете – Ф.М.С., с ЕГН **********, което е малолетно.             

2. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: Родителските права върху малолетното дете Ф.М.С., с ЕГН ********** ще се упражняват от майката Т.И.Д..

            3. РЕЖИМ НА ЛИЧЕН КОНТАКТ НА БАЩАТА С НЕПЪЛНОЛЕТНОТО ДЕТЕ: Бащата М.М.С. има право да взема детето всяка събота и неделя на месеца, от 9.00  часа в събота, до 18:00 часа в неделя, както и два пъти годишно, по време на лятната и зимната ваканции, като детето ще прекарва самостоятелно с баща си по 50% (петдесет процента) от времето от всяка от ваканциите си, като този период не трябва да съвпада с платения годишен отпуска на майката.

4. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО – М.М.С. се задължава да плаща месечна издръжка на малолетното си дете Ф.М.С., в размер на 300  (триста) лева, чрез Т.И.Д. като предава сумата в брой или я нарежда по посочена от майката банкова сметка. *** (десето) число на текущия месец, за който се отнася. Издръжката за детето се дължи от момента на постановяване на съдебното решение за развод, до навършване на пълнолетие на детето. При забава на изплащането на издръжката, се дължи законна лихва;

5. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИ: Страните заявяваме, че нямаме претенции за издръжка един към друг;

6. СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Семейния кодекс, в което страните са живели по време на брака е в гр. С., ж.к. „Д.“, бл. 182, вх. А, ет. 4, ап. 11;

7. МЕСТОЖИТЕЛСТВО НА МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ: Майката Т.И.Д. и малолетното дете Ф.М.С. ще живеят в семейното жилище, подробно описано в т.6 от настоящото споразумение.

II. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

1. През време на брака си, в режим на Семейна имуществена общност, сме придобили подробно описаните по-долу недвижими имоти, които разпределяме като всички те оставят в дял на М.М.С., ЕГН **********. Недвижимите имоти са:

1.1) ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 1.500 дка (един декар и петстотин кв.м.), находяща се в землището на с. Д., община В., обл. В., ЕКАТТЕ 23786, в местността “К.'', съставляваща ИМОТ № 062002 (шестдесет и две хиляди и две), по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: №062004 - Широкол. гора на П.С.В., №062003 - Широкол. гора на А.Г.Й., №062001- Широкол. гора наел. на П.Р.В., Землищна граница;

Имотът е придобит на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том IX, рег. № *****, дело № *** от 2015 г., вписан в Служба по вписванията под входящ рег. № ****/23.10.2015 г., акт № ***, том XVII, дело № 3049/2015 г.

Данъчната оценка на подробно описания по-горе недвижими имот е 75,70 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изх. № 5504003257/27.11.2018 година, издадено от община В..   

1.2) НИВА от 3.000 дка (три декара), пета категория, находяща се в землището на с. Г.-М., община В., обл. В., ЕКАТТЕ 14698 в местността „О.", съставляваща имот № 037026 (тридесет и седем хиляди и двадесет и шест) по картата на землището, при граници и съседи: №037028 - Пасище, мера на Кметство с. Ген. М., №037025 - Нива на В.П.Р., №000089 - Вътрешна река на Държавата-МОСВ.             Имотът е придобит на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том IX, рег. № *****, дело № *** от 2015 г., вписан в Служба по вписванията под входящ рег. № *****/23.10.2015 г., акт № ****, том XVII, дело № ****/2015 г.

Данъчната оценка на подробно описания по-горе недвижими имот е 308,80 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изх. № 5504003258/27.11.2018 година, издадено от община В..

1.3) НИВА от 5.162 дка (пет декара и сто шестдесет и два кв.м.), трета категория, находяща се в землището на с. Г.М., община В., обл. В., ЕКАТТЕ 14698 в местността „Д. Л.”, съставляваща имот № 027042 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и две) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 027041 - Нива на К.Т.Р., № 000124 - Полски път на Община В., № 027043 - Нива на А.Г.Й., №000090-Вътрешна река на Държавата-МОСВ.

Имотът е придобит на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ****, том IX, рег. № *****, дело № **** от 2015 г., вписан в Служба по вписванията под входящ рег. № ****/23.10.2015 г., акт № ****, том XVII, дело № ****/2015 г.

Данъчната оценка на подробно описания по-горе недвижими имот е 797,10 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изх. № 5504003258/27.11.2018 година, издадено от община В..

1.4) НИВА от 8.450 дка (осем декара и четиристотин и петдесет кв.м.), пета категория, находяща се в землището на с. Г.М., община В., обл. В., ЕКАТТЕ 14698 в местността „П.", съставляваща имот № 029021 (двадесет и девет хиляди и двадесет и едно) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 029020 - Нива на А.Г.Й., № 000233 - Полски път на Община В., № 029022 - Нива на И.Т.М., № 029002 - Нива на "Център по комасация на зем.земи" ООД, № 029003- Нива на „БГ Агропроект” ЕООД.

Имотът е придобит на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том IX, рег. № ****, дело № *** от 2015 г., вписан в Служба по вписванията под входящ рег. № ***/23.10.2015 г., акт № ***, том XVII, дело № ***/2015 г.

Данъчната оценка на подробно описания по-горе недвижими имот е 869,80 лева,  съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изх. № 5504003258/27.11.2018 година, издадено от община В..

1.5) НИВА от 6.998 дка (шест дка деветстотин деветдесет и осем кв.м.), трета категория, находяща се в землището на с. Г.М., община В., обл. В., ЕКАТТЕ 14698 в местността „А. 1“, съставляваща имот № 042001 (четиридесет и две хиляди и едно) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 042002 - Нива на „Агро Финанс“ АДСИЦ, № 000090 - Вътрешна река на Държавата-МОСВ, № 000008 -Вътрешна река на Държавата - МОСВ, № 000130 - Полски път на Община В.;

 Имотът е придобит на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том IX, рег. № ****, дело № **** от 2015 г., вписан в Служба по вписванията под входящ рег. № ****/23.10.2015 г., акт № ***, том XVII, дело № ****/2015 г.

Данъчната оценка на подробно описания по-горе недвижими имот е 1080,60 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изх. № 5504003258/27.11.2018 година, издадено от община В..   

      2. Страните заявяваме, че нямаме взаимни претенции към притежаваните от всеки от нас банкови сметки.

      3. През време на брака си, в режим на Семейна имуществена общност, сме придобили подробно описаните по-долу 2 бр. моторни превозни средства, които разпределяме като всички те в дял на М.М.С., ЕГН *********:

      3.1) Лек автомобил, марка „Ланчия“, модел „Федра“, с регистрационен номер СА **** ТС, Идентификационен код на превозното средство: **************************, дата на производство: 15.04.2003 г., цвят: черен;

      3.2) Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, с регистрационен номер СВ *****КА, Идентификационен код на превозното средство: ********************************, дата на производство: 14.03.1991 г., цвят: червен;

4. Страните заявяваме, че по отношение на общо придобитите от нас по време на брака движими вещи и имущество сме поделили същите доброволно помежду си, всеки от нас е получил своя дял и поради това нямаме взаимни претенции един към друг за такива вещи.

5. Заемите, получени от съпрузите през време на брака ни, след прекратяването му, ще бъдат изплащани еднолично, като всеки ще плаща своя.

6. ФАМИЛНО ИМЕ: Съпругата, Т.И.Д., след прекратяването на брака ще запази брачното си име Д..

7. РАЗНОСКИ: Разноските по водене на делото, държавни такси и адвокатски хонорар се заплащат от страните поравно.

Страните заявяваме, че по този начин сме уредили напълно всички свои лични и имуществени отношения  и нямаме други претенции един към друг.“

ОСЪЖДА М.М.С. да заплати по сметка на КРС сумата от 267,32 лева - държавни такси, а М.М.С. и Т.И.Д. – общо 15,00 лева по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :