РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.17.12.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 17.12.2018г  , в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар Д.М., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело №1052 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между В.А.К. ЕГН ********** и С.Г.К. ЕГН **********,сключен на 29.07.2012г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните имат едно малолетно дете,В.В.К. ЕГН **********,се предоставят на бащата В.А.К.,като местоживеенето на детето съвпада с това на бащата.Грижите по отглеждане и възпитание на детето ще упражняват и двамата родители.

3.Майката С.Г.К.,ще упражнява лични контакти с детето,всяка първа и трета седмица от месеца от понеделник от 9.00ч до 18.00ч в неделя на съответната седмица,като се задължава да го взема и връща в дома на бащата.

15 дни през лятото,който да не съвпада с платеният отпуск на бащата,както и по всяко друго време,когато страните взаимно се съгласят и договорят.

4.Майката С.Г.К. се задължава да заплаща на детето В.В.К.,ежемесечна издръжка в размер на 130лв,чрез неговият баща и законен представител  В.А.К.,платима от от първо до десето число на съответният месец,ведно със законна лихва,върху всяка просрочена вноска,считано от влизане на решението в сила по банков,път и сметка посочена от В.К..

5.Семейното жилище,в гр.Б.,ул.“И.В.“1 е изключителна собственост на съпругата,като ще се ползва от нея,съпругът го е напуснал и няма претенции относно ползването му.

6.По време на брака страните не са придобивали недвижими имоти,МПС-та и семейно жилище.

7.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

8.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични

Търговци.

9.За в бъдеще съпругата ще носи пред  брачното си фамилно име-К..

10Страните заявяват,че всички банкови кредити и небанкови институции,изтеглени от който и да е по време на брака се погасява единствено само от кредитополучателя,страна по договора,без солидарна отговорност с другия съпруг,като същото е в сила по отношение на изтеглените след прекратяване на брака кредити.

ОСЪЖДА В.А.К.  да заплати окончателна държавна такса 20лв    и С.Г.К. -20лв, и върху издържката 140лв .  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

В.А.К.   ЕГН ********** и  С.Г.К. ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брак поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 29.07.2012г От брака страните имат родено едно малолетно дете В.,родена на ***г  

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: