Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № ...

 

                                            гр. К., 06.02.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на шести февруари две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1058, по описа за 2018 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молителите Г.Е.Г., ЕГН **********,*** и А.В.Г., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 17.06.2006 година, с акт № 228, на район „Т.“, С.община между Г.Е.Г., ЕГН **********,*** и А.В.Г., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

 

1.   Родителските права върху роденото от брака ни дете - А.Г.Г. - ЕГН **********, родена в гр.С.на 11.12.2006 год., сме съгласни да се предоставят за упражняване от майката А.В.Г., която ще полага всички грижи по отглеждането и възпитанието му, като бащата Г.Е.Г. ще има право да вижда и взима детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, двадесет дни през лятото и пет дни през зимата по време, несъвпадащо с отпуска на майката.

2.  Бащата Г.Е.Г. ще заплаща на малолетното си дете А.Г.Г. - ЕГН **********, родена в гр.С.на 11.12.2006 год., чрез законния й представител А.В.Г. месечна издръжка в размер на по 150 /сто и петдесет/ лева за детето, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, до настъпването на причини, водещи до изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

3.       Семейното жилище, собственост на А.В. С.,

представляващо АПАРТАМЕНТ №25, находящ се в гр.С., ж.к.”В.1” /бивш ж.к.”Н.- 5”/, в жилищната сграда на блок 525, вход А, на 8 етаж, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 89.85 кв.м., при съседи: стълбище, ап.№26 и от две страни двор, заедно с избено помещение №25, без описана площ по доказателствен акт, при съседи: коридор, мазе №24 и двор, заедно с 4.214% идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, след прекратяването на брака ще се ползва от А.В.Г. и малолетното дете А.Г.Г., като съпругът Г.Е.Г. го е напуснал и заявява, че няма претенции относно ползването му.

4.  Движимите вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака им са поделени извънсъдебно и същите заявяват, че нямат претенции един към друг за тях.

5.     Съпрузите заявяват, че нито един от двамата не притежава паричен влог в лева или валута, придобит по време на брака им в резултат на съвместен принос.

6.  Съпрузите заявяват, че не са подписвали брачни договори, както и че в регистъра на имуществените отношения към Агенция по вписванията не е регистриран режим на имуществените им отношения.

7.  Страните заявяват, че по време на брака си на името на съпругата А.В.Г. са придобили и притежават в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/:

1/ АПАРТАМЕНТ №32, находящ се в гр.С., район „П.”, ж.к.”Х.Д.”, в жилищната сграда на блок 106, вх.Б, на 2 етаж, състоящ се от: една стая, дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 66.07 кв.м., при съседи: изток - ап.№13 - сем.А., запад - ап.№33 - сем.С., север - стълбище, юг - тревна площ, отгоре - №35 - сем.Т., отдолу - ап.№29 - сем.Р., заедно с избено помещение №18, с площ от 2.72 кв.м., при съседи: изток - държ.мазе №4 - А., запад - държ.мазе №6 - С., север - тревна площ, юг - коридор, заедно с 3.733% идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото;

2/ ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка и модел „ТОЙОТА АВЕНСИС 2.0 Д 4 Д”, държ.рег.№ СВ **** ВХ, рама ************, двигател ****************.

9.     Страните се споразумяват след прекратяването на брака им, описаните по- горе недвижим имот и лек автомобил, да останат в режим на обикновена съсобственост при равни квоти за двамата. Споразумяват се също така описаните по-горе недвижим имот и МПС да се ползват от съпругата А.В.Г., за което съпругът Г.Е.Г. дава изрично съгласието си.

9.     Страните декларират, че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци, както и че не участват като акционери в търговски дружества. Декларират, че и двамата поотделно имат участие в дружества с ограничена отговорност, а именно:

а/, за А.В.Г. - „ДИЗЕЛ ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 203718958, едноличен собственик на капитала и управител;

б/. За Г.Е.Г. - „ДЪ ЖОКЕР МАДЖИШЪН” ООД, ЕИК 204423868, съдружник и управител.

Страните заявяват и декларират, че не предявяват каквито и да било претенции една към друга, относно участието им в описаните по-горе дружества.

10.  Съпрузите заявяват, че няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака.

11.  Страните се споразумяват, че след прекратяването на брака съпругата А.В.Г. ще продължи да носи брачното си фамилно име - Г., за което съпругът Г.Е.Г. дава изрично съгласието си.

12.  Разноските по делото за развода се поемат от страните така, както са направени.

С настоящото споразумение страните декларират, че са уредили напълно и доброволно личните и имуществените си отношения във връзка с прекратяването на брака им на основание чл.50 от СК.“

 

 

ОСЪЖДА Г.Е.Г. да заплати по сметка на съда 108 лева - държавна такса, а Г.Е.Г. и А.В.Г. - общо сумата от 15,00 (петнадесет) лева – окончателна държавна такса, както и по 05,00 (пет) лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :