Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. Костинброд, 23.10.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. Костинброд,     ІI – ри състав в публично

заседание на първи октомври

две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                          

 

при секретаря               Десислава Митова                     и в присъствието

на прокурора                                                            разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                 гр. д. № 749 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите М.М.С., ЕГН ********** *** и  Е.И.С., ЕГН ********** ***, *** по обстоятелствата подробно изложени в депозираната исковата молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

****************************

Поради горното, съдът

 

Р    Е    Ш   И    :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между М.М.С., ЕГН ********** *** и Е.И.С., ЕГН ********** ***, ***, сключен на 21.12.2017 г., с акт за граждански брак № 0082 / 21.12.2017 г., издаден от  община В.П..

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

От брака няма родени деца.

 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :

Семейното жилище, находящо се в гр. С., ***, което е собственост на близки на съпруга, след прекратяването на брака се предоставя за ползване на М.М.С., ЕГН **********.

 

ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно.

Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

 

ФАМИЛНО ИМЕ :

След прекратяването на брака съпругата Е.И.С. ще носи предбрачното си фамилното име  Г..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат по равно от страните. 

ОСЪЖДА М.М.С., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Е.И.С., ЕГН ********** ***, *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :