Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

 

гр. К., 12.12.2018 г.

                                     

                              В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

   Районен съд-К., четвърти състав, в публично заседание на пети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  Председател: ИВАЙЛО РОДОПСКИ                                                             

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ гр.д.№ 769, по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба от “Кредитреформ България” ЕООД, ЕИК 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул.„Ш.П.” № 10, със законен представител Р.В.– управител, с пълномощник адвокат Н.Ш. срещу Б.Н.Б., ЕГН **********,***, с правно основание чл.240, вр.чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумите от: 350.00 лева - главница; 86,60 лева – наказателна лихва за периода от 27.08.2015 г. до 31.01.2018 г., ведно със законната лихва от дата на подаване на исковата молба до съда - 23.08.2018 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 460.00 лева - разноски за производството, от които сумата от 100.00 лева - разноски за държавна такса и сумата от 360.00 лева – за платено адвокатско възнаграждение.

          Вземането произтича от следните обстоятелства: неизпълнени  парични задължения за погасяване на договор за кредит № 9952338001 от 27.07.2015 година, цедиран от „4финанс“ ЕООД (Вивус) на настоящия ищец на 01.02.2018 година, за което длъжникът е бил уведомен по чл.99, ал.3 от ЗЗД на 12.03.2018 година.

 

                  В резултат на горното моли съда да осъди ответника да заплати на ищеца гореописаните искови суми за главница и лихви, ведно със сторените разноски по делото.

Ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание – редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

С оглед на горното и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, в първото по делото заседание ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответника.

К. районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на чл.239, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.238, ал.1 от ГПК, обсъждайки ги във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното :

 

Предявени са два обективно кумулативно съединени искове, с правно основание: чл.240, вр.чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

 

     Исковите претенции са подкрепени със следните доказателства: Договор за прехвърляне на вземания № BGF-2018-005/01.02.2018г. и Приложение № 1 към него (Извлечения); Потвърждение за прехвърляне на вземания от 01.06.2018г., издадено от „4финанс“ ЕООД; Договор за кредит № 99952338001 /27.07.2015.; Разписка за извършено плащане от 27.07.2015.; Приложение № 4 - Пълномощно за уведомяване за цесия; Уведомление за цесия; Известие за доставяне на писмовна пратка от „Български пощи“ ЕАД.

 

Исковете се явяват вероятно основателни, с оглед на посочените в молбата обстоятелства и представените и събрани по делото доказателства, поради което съдът преценява, че следва да постанови уважително решение, основаващо се на предпоставките за неприсъствено такова, а именно: ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание – редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие; ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответника на основание чл.238, ал.1 от ГПК; на страните са указани последиците по чл.239, ал.1, т.1 ГПК и исковете се явяват вероятно основателни и подкрепени с убедителни доказателства.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че ответникът следва да бъде осъден: на основание чл.240, вр.чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД да заплати на ищеца сумите, както следва: 350.00 лева - главница; 86,60 лева – наказателна лихва за периода от 27.08.2015 г. до 31.01.2018 г., ведно със законната лихва от дата на подаване на исковата молба до съда - 23.08.2018 г. до окончателното изплащане на вземането, а на осн.чл.78, ал.1 от ГПК и сумата от 460.00 лева - разноски за производството, от които сумата от 100.00 лева - разноски за държавна такса и сумата от 360.00 лева – за платено адвокатско възнаграждение.

Воден от гореизложеното, СЪДЪТ

           

                        Р        Е        Ш        И        :

 

ОСЪЖДА, на основание чл.240, вр.чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД, Б.Н.Б., ЕГН **********,*** да заплати на “Кредитреформ България” ЕООД, ЕИК 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул.„Ш.П.” № 10, със законен представител Р.В.– управител сумите от: 350.00 лева - главница; 86,60 лева – наказателна лихва за периода от 27.08.2015 г. до 31.01.2018 г., ведно със законната лихва от дата на подаване на исковата молба до съда - 23.08.2018 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА, на основание чл.78,ал.1 ГПК, Б.Н.Б., ЕГН ********** да заплати на “Кредитреформ България” ЕООД, ЕИК 831030580 съдебно - деловодните разноски, в размер общо на 460,00  лева.

 

         Сумите да бъдат заплатени от ответника по следната банкова сметка ***: IBAN: ***, BIC: *** "Банка ДСК" ЕАД.

 

Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.

 

 

                                                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ  :