Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 24.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                      

при секретаря            М.Г.                            и в присъствието

на прокурора                                                               разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                    гр. д. № 787 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите С.А.Н., ЕГН ********** *** и Н.Д.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.– САК по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между С.А.Н., ЕГН ********** *** и Н.Д.Н., ЕГН ********** ***, сключен на 21.09.2003 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 131 / 21.09.2003 г. от община С..  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ   НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Д.Н. Н., ЕГН ********** се предоставят на майката С.А.Н., ЕГН **********, с право на бащата Н.Д.Н., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8.00 часа в събота до 20.00 часа в неделя, с преспиване на детето при бащата, една седмица по време на законоустановените училищни ваканции / коледна и пролетна /, както и 1 / един / месец през лятото, не съвпадащи с платения годишен отпуск на майката, както и по всяко друго време при желание на детето и съгласие на родителите.

Местоживеенето на детето Д.Н. Н., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката С.А.Н., ЕГН **********.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата Н.Д.Н., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете   Д.Н. Н., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.А.Н., ЕГН ********** в размер на 130.00 / сто и тридесет / лева месечно, до 30 - то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

         СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

         Семейното жилище, находящо се в  гр. С., ж. к. „С.р.”, бл. 27, вх. „Б“, ет. 4, ап. 32 е собственост на трето лице и ползвано от съпрузите на наемно правоотношение се предоставя за ползване на съпругата.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.

Собствеността върху придобитото по време на брака МПС – лек автомобил, „Мицубиши Спейс Стар“, с рег. № СА **** КК, страните са си уредили извънсъдебно.

Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

По време на брака страните нямат други придобити недвижими имоти, СИО, поради което нямат претенции помежду си относно парично уравнение на свои дялове по повод на придобитата собственост по време на брака върху тях.

Страните заявяват, че нямат претенции помежду си към наличностите в притежаваните от тях банкови сметки, както и такива относно общи влогове и вземания. Страните заявяват, че нямат общи задължения към трети лица, включително и към кредитни институции, като при наличие на такива същите остават в полза или в тежест на титуляра по влога, вземането или задължението.

         ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата С.А.Н. ще носи предбрачното си фамилно име – СВИЛЕНОВА.

Разноските по делото се поемат от страните по равно, а тези върху издръжката от съпруга.

ОСЪЖДА С.А.Н., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Н.Д.Н., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Н.Д.Н., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 93.60 / деветдесет и три лева и шестдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

                                        

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :