Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. Костинброд, 26.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. Костинброд,  ІI ри състав в публично заседание на петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                      

при секретаря            Мария Гергинова                            и в присъствието

на прокурора                                                               разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                    гр. д. № 788 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите М.Л.Ц., ЕГН ********** *** и Б.И.Ц., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

**************************

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е   Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между М.Л.Ц., ЕГН ********** *** и Б.И.Ц., ЕГН ********** ***, сключен на 28.08.2004 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 568 / 28.08.2004 г. от С.община, район „Т.“.  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ  НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Н.Б.Ц., ЕГН ********** се предоставят на бащата Б.И.Ц., ЕГН **********, с право на майката М.Л.Ц., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, през ваканциите / коледна, пролетна и лятна / децата ще прекарват по 5 / пет / дни при другия родител по време на коледната и пролетната ваканции и по 20 / двадесет / дни при другия родител през лятната, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на съответния родител.

Упражняването на родителските права върху детето В.Б.Ц., ЕГН ********** се предоставят на майката М.Л.Ц., ЕГН **********, с право на бащата Б.И.Ц., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, през ваканциите / коледна, пролетна и лятна / децата ще прекарват по 5 / пет / дни при другия родител по време на коледната и пролетната ваканции и по 20 / двадесет / дни при другия родител през лятната, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на съответния родител.

Местоживеенето на детето Н.Б.Ц., ЕГН ********** ще бъде на адреса на бащата Б.И.Ц., ЕГН **********,***.

Местоживеенето на детето В.Б.Ц., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката М.Л.Ц., ЕГН **********,***.

          ИЗДРЪЖКА :

     Майката М.Л.Ц., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете  – Н.Б.Ц., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Б.И.Ц., ЕГН ********** в размер на130.00 / сто и тридесет / лева месечно, до 5 - то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

     Бащата Б.И.Ц., ЕГН **********ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете   В.Б.Ц., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Л.Ц., ЕГН ********** в размер на130.00 / сто и тридесет / лева месечно, до 5 - то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

        СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

         Молителите не притежават семейно жилище.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.

         Собствеността върху придобитото по време на брака МПС – лек автомобил, „СЕАТ ИБИЗА“, с ДК № СО 75 29 ВР,  остава в изключителна собственост на  съпругата М.Л.Ц., ЕГН **********.

         Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества.

         Не са придобивали по време на брака недвижими имоти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата М.Л.Ц. ще носи предбрачното си фамилно име– Г..

Разноските по делото се поемат от страните по равно.

ОСЪЖДА М.Л.Ц., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – Костинброд окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА М.Л.Ц., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. Костинброд държавна такса в размер на 93.60 / деветдесет и три лева и шестдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

ОСЪЖДА М.Л.Ц., ЕГН ********** *** да заплати 28.00 / двадесет и осем / лева, представляваща 2 %  върху имуществените отношения.

ОСЪЖДА Б.И.Ц., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – Костинброд окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Б.И.Ц., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. Костинброд държавна такса в размер на 93.60 / деветдесет и три лева и шестдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

                                        

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :