Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. Костинброд, 15.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. Костинброд,  ІI ри състав в публично заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря            Мария Гергинова                           и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 844 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите А.А.Р., ЕГН ********** ***, ****и Л.К.Р., ЕГН ********** ***, ****по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

*****************

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е   Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между А.А.Р., ЕГН ********** ***, ****и Л.К.Р., ЕГН ********** ***, ****, сключен на 04.12.2005 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 774 / 04.12.2005 г. от С.община, район „В.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ  НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето К.А.Р., ЕГН ********** – малолетен се предоставят на майката Л.К.Р., ЕГН **********, с право на бащата А.А.Р., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване без придружител и 20 / двадесет / дни  през лятото, които не съвпадат с отпуската на майката.

         Местоживеенето на детето К.А.Р., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата А.А.Р., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – К.А.Р., ЕГН ********** – малолетен, чрез неговата майка и законен представител Л.К.Р., ЕГН ********** в размер на130.00 / сто и тридесет / лева, в брой или по банков път, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

Страните заявяват, че семейното жилище до фактическата раздяла, представляващо етаж от масивна жилищна сграда , находящ се ***е било собственост  на бабата и дядото на съпругата, като същите нямат друго семейно жилище  на територията на  Република България  и нямат претенции за ползване на такова .

      ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Движимото имущество придобито по време на брака, е разделено извънсъдебно,  като страните нямат придобито недвижимо имущество в режим на СИО.

Съпрузите нямат  регистрирани общи фирми и  нямат общи влогове и кредити.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака Л.К.Р. ще носи предбрачното си фамилно име– М..

Не е сключван брачен договор след 01.10.2009 г.

ОСЪЖДА А.А.Р., ЕГН ********** ***, ****да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Л.К.Р., ЕГН ********** ***, ****да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА А.А.Р., ЕГН ********** ***, ****държавна такса в размер на 93.60 / деветдесет и три лева и шестдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

                                  

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :