РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.15.11.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 30.10.2018г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Г., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 857 по описа за 2018     година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между В.В. Д.ЕГН ********** и М.Й. Д.ЕГН **********  сключен на 04.09.1983г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните нямат малолетни и непълнолетни деца.  

3.Семейното жилище,находящо се в гр.С.ж.к.Л.Зона Б7 вх.* ет.* ап.** е напуснато и от двамата съпрузи, и никой от тях няма претенции за неговото ползване.

4.По време на брака страните не са придобивали  недвижими имоти  и МПС    

5.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

6.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

7.Движимите вещи  придобити по време на брака са поделени от съпрузите извън съдебно.

8.За в бъдеще съпругата ще носи  брачното си фамилно име- Д..

 9.Разноските по делото ще се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА В.В.Д.  да заплати окончателна държавна такса 20лв  и М.Й.Д. -20лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

 В.В.Д. ЕГН ********** и М.Й.Д.   ЕГН ********** ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 04.09.1983г От брака страните нямат малолетни и непълнолетни деца.

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: