Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 12.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 892 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите С.К.С. - К., ЕГН ********** *** и Н.Г.К., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката  С.К.С. - К. нередовно призована явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят Н.Г.К. нередовно призован явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

За двамата молители се явява адв. А. – АК - К., която поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между С.К.С. - К., ЕГН ********** *** и Н.Г.К., ЕГН ********** ***, сключен на 23.09.2006 г. в гр. Т., за който е издаден акт за граждански брак № 0040 / 23.09.2006 г. от община Т..

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ   НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Б.Н.К., ЕГН ********** се предоставят на майката С.К.С. - К., ЕГН **********, с право на бащата Н.Г.К., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и един път годишно за един месец през летния сезон, който да не съвпада с годишния отпуск на майката.

         Местоживеенето на детето Б.Н.К., ЕГН **********ще бъде на адреса на майката, а именно : гр. С., ж. к. „Л.”, бл. 502, вх. „Б“, ет. 7, ап. 99.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата Н.Г.К., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Б.Н.К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.К.С. - К., ЕГН **********, до 10 – то число на текущия месец в размер на 130.00 / сто и тридесет / лева, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

     Семейното жилище – апартамент № 99, находящ се в гр. С., ж. к. „Л.”, бл. 502, вх. „Б“, ет. 7, което е лична собственост на съпруга и което той е напуснал, се предоставя безвъзмездно за ползване на С.К.С. - К., ЕГН ********** и роденото от брака дете Б.Н.К., ЕГН **********.

          ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Страните декларират, че извън посочените в настоящото споразумение недвижими имоти, моторни превозни средства, нямат други придобити по време на брака недвижими имоти, МПС – та, нямат влогове.  

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.  

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака С.К.С. - К. ще носи предбрачното си фамилно име – С..

ОСЪЖДА С.К.С. - К., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Н.Г.К., ЕГН ********** ***  да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Н.Г.К., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 93.60 / деветдесет и три лева и шестдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :