Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 12.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 931 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите Е.Н.Х., ЕГН ********** *** и В.В.Х., ЕГН ********** ***, ж. к. „Л.“, ул. „К.“ № 29, ет. 2, ап. 5, със съдебен адрес *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Поради горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между Е.Н.Х., ЕГН ********** *** и В.В.Х., ЕГН ********** ***, ж. к. „Л.“, ул. „К.“ № 29, ет. 2, ап. 5, сключен на 23.02.2013 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 27 / 23.02.2013 г. от С.община, район „Л.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ   НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето А.В. Х., ЕГН ********** се предоставят на майката Е.Н.Х., ЕГН **********, с право на бащата В.В.Х., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 18.00  часа в петък, след приключване на училищните занятия до 20.00 часа в неделя, с преспиване, както и месец и половина / шест  седмици / през лятната ваканция / в месеците от юни до септември /, в период, който не съвпада с годишния отпуск на майката, от 09.00 часа на първия ден до 20.00 часа на последния ден.

Освен това бащата В.В.Х., ЕГН ********** ще взема детето А.В. Х., ЕГН **********, с преспиване и за по 5 / пет / дни, съответно през зимната и пролетната ваканция, след предварителна уговорка с майката, когато не е в платен годишен отпуск, от 09.00 часа на първия ден до 20.00 часа на последния ден.

         Местоживеенето на детето А.В. Х., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката Е.Н.Х., ЕГН **********.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата В.В.Х., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – А.В. Х., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.Н.Х., ЕГН ********** в размер на 200.00 / двеста / лева месечно, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

     Семейното жилище, собственост на бащата, находящо се в гр. С.,  ж. к. „Л.“, ул. „К.“ № 29, ет. 2, ап. 5 ще се ползва от съпругата Е.Н.Х., ЕГН **********  и детето А.В. Х., ЕГН ********** за срок от 18 / осемнадесет / месеца, считано от датата на влизане в сила на решението за развод. След изтичане на определения по – горе срок, майката и детето ще напуснат семейното жилище.

     Страните се споразумяват, че за определения срок от 18 / осемнадесет / месеца, майката не дължи заплащане на наем или обезщетение за ползване на семейното жилище. Ако след изтичане на срока, същата не напусне същото, майката Е.Н.Х., ЕГН **********  дължи на бащата  В.В.Х., ЕГН ********** наем в размер на  200.00 8 двеста / лева месечно. 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

            Страните се съгласяват банковите сметки разкрити по време на брака да останат на името на този, на който са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити.  

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.  

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата Е.Н.Х. ще носи предбрачното си фамилно име – П..

Разноските по делото се поемат от страните така, както са направени.

ОСЪЖДА Е.Н.Х., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.В.Х., ЕГН ********** ***, ж. к. „Л.“, ул. „К.“ № 29, ет. 2, ап. 5 да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.В.Х., ЕГН ********** ***, ж. к. „Л.“, ул. „К.“ № 29, ет. 2, ап. 5 да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 144.00 / сто четиридесет и четири / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :