Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                            гр. К., 05.12.2018 г.

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на пети  декември  две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : И. Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 932, по описа за 2018 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Молителите В.П.П., ЕГН **********,*** и И.П.П., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 19.11.2005 г., за което е издаден акт за граждански брак № 892, на район „К.с.“ – С.община между В.П.П., ЕГН **********,*** и И.П.П., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.                 Съпругата В.П.П. не желае да запази придобитата по време на брака фамилия и връща бащиното си фамилно име С.;

2.                 Родителските права върху децата от този брак ще бъдат упражнявани от майката В.П.П., като бащата ще има право да ги взема от жилището, наето от майката В.П.П.,*** всеки втори и четвърти уикенд на месеца с преспиване в обитаваното от бащата жилище, находящо се в ж.к.“К.с.“, ул.“В.“ №85, ет.З, ап.5, от 20:00 ч. в петък до 20:00ч в неделя през времето, когато същият се намира в Република Б. По отношение на бащата И.П.П. възниква задължението да връща малолетните П.И. П. и Р.И.П. на адреса, на който живеят с майката В.П.П. съобразно уговорения график за осъществяване на лични контакти. Бащата И.П.П. има право да осъществява лични отношения със синовете си П.И. П. и Р.И.П. през летните и зимните си отпуски, както следва: лятото от първи август до тридесет и първи август и зимата от двадесет и трети декември до втори януари, когато същият е в Република Б.;

3.Семейното жилище, находящо се в гр.Т., община Д.М., с административен адрес ул.“С.“ №5 „а“, а именно УПИ №ХХ-1605, в квартал 102 по плана на града с площ от 770 кв.м., което е придобито по време на брака чрез покупко- продажба с нотариален акт №83, том №IV, per. №6525, дело №487 от 2010 година, и се явява обикновена съсобственост, като същата става обикновена съсобственост на В.П.П. и И.П.П.

4.И.П.П.                       дължи          ежемесечна              издръжка           за

      малолетното си дете П.И. П., ЕГН:********** в размер на 127,50 лв. ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане в сила на настоящото споразумение до възникване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване.Издръжката ще бъде плащана чрез майката и законен представител на П.И. П. - В.П.П., с ЕГН: **********, като бащата ще я заплаща чрез системата easy pay — парични преводи и платежни услуги до тридесето число на месеца, за който се отнасят;

     5.И.П.П.                         дължи          ежемесечна издръжка                        за      малолетното си дете Р.И.П., ЕГН:********** в размер на 127,50 лв. ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане в сила на настоящото споразумение до възникване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване.Издръжката ще бъде плащана чрез майката и законен представител на Р.И.П. - В.П.П., с ЕГН:**********, като бащата ще я заплаща чрез системата easy pay - парични преводи и платежни услуги до тридесето число на месеца, за който се отнасят;

6.Родените от брака деца П.И. П., ЕГН:********** и Р.И.П., ЕГН:********** ще живеят при майката В.П.П. и ще се отглеждат в наетото по време на брака от същата жилище, находящо се в град С., ж.к/Т.Д.“, бл.254, вх. Д, ет.З, ап.83.Личните контакти на децата П.И. П. и Р.И.П. с бащата И.П.П. ще се осъществяват така както е предвидено в пункт 2, като бащата И.П.П. ще взема П.И. П. и Р.И.П. от наетото от майката по време на брака жилище, находящо се вж.к. „Г.Д.“, бл.254, вх.Д, ет.З, ап.83 и ще ги връща в същото.

7.И.П.П. и В.П.П. декларират, че не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр;

8.Съпрузите се споразумяват, че не дължат издръжка помежду си и няма да търсят такава и за в бъдеще;

9.С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредени всички имуществени и лични отношения между тях

ОСЪЖДА И.П.П. да заплати по сметка на КРС сумата от 183,60 лева - държавна такса, по сметка на КРС, а двамата молители - общо сумата от 15,00 лева – окончателна държавна такса, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :