Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № ...

 

                                            гр. К., 12.12.2018 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на дванадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 963, по описа за 2018 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Молителите И.К.Г., ЕГН **********,*** и Й.Е.Г., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 16.07.1989 година, с акт за граждански брак № 724, на Общински народен съвет „Т.“ – С. община между И.К.Г., ЕГН **********,*** и Й.Е.Г., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.     Бракът ни, сключен на 16.07.1989 г., да бъде прекратен при условията на чл. 50 от Семейния кодекс, при наличие на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие и у двамата съпрузи за прекратяването му.

2.     Съпругът И.К.Г. е напуснал семейното жилище по смисъла на Семейния кодекс, находящо се в Община К., гр. К., ул. „О.” № 9, бл. 3, вх. „Б“, ет.4, ап. 10, което е изключителна собственост на съпругата Й.Е.Г. съгласно подписан от страните Брачен договор.

з.      След прекратяване на брака Й.Е.Г. ще продължи да носи брачното си фамилно име - Г., за което съпругът И.Г. е дал изричното си съгласие.

4.     Страните не претендират за изплащане на издръжка помежду им и такава не се дължи.

5.     Съпрузите заявяват, че никой от двамата няма регистрирани фирми на негово име - едноличен търговец или дялови участия в търговски дружества.

6.     Страните са уредили имуществените си отношения в режим на разделност съгласно брачен договор и не притежават други недвижими имоти и МПС в режим на СИО.

7.     Страните заявяват, че са постигнали извънсъдебно разпределение на движимите вещи, придобити по време на брака.

8.     Разноските по делото ще се поемат от страните по равно.

Горното споразумение ликвидира всички претенции между страните относно имуществената общност на движимо, недвижимо имущество, и същите заявяват, че нямат никакви претенции един спрямо друг.

ОСЪЖДА И.К.Г. и Й.Е.Г. да заплатят  по сметка на КРС по равно общата сума от 15,00 лева– държавни такси, а двамата и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :