Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № ...

 

                                            гр. К., 12.12.2018 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на дванадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 975, по описа за 2018 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Молителите И.Ц.А., ЕГН **********,*** и Б.А.А., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 10.07.1993 година, с акт за граждански брак № 0276, на район „С.“ – С. община между И.Ц.А., ЕГН **********,*** и Б.А.А., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.    Родителските права, издръжка, лични контакти и местоживеене на деца - не са предмет на настоящото споразумение, тъй като нямаме родени от брака си деца.

2.    Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след прекратяването на брака.

3.    Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на СК, поради което нямат претенции относно ползването и обзавеждането му.

4.    Придобитите по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност движими вещи, пари и ценности съпрузите са разделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

5.    Придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност МПС, а именно: лек автомобил, марка „Тойота“ модел „РАВ-4“, сив металик, с ДК № СВ **** НА, рама №  ********************, остава в дял и изключителна собственост на съпруга Б.А.А..

6.    След прекратяване на брачното правоотношение съпругата ще носи ПРЕДБРАЧНОТО си фамилно име – И.

7.  Страните се съгласяват всички разноски по делото /държавни такси, адвокатски възнаграждения и др./ да останат в тежест на страните така, както са направени.

ОСЪЖДА Б.А.А. да заплати  по сметка на КРС сумата от 20,00 лева, а И.Ц.А. и Б.А.А. да заплатят  по сметка на КРС по равно общата сума от 15,00 лева– държавни такси, а двамата и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :