Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 06.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 979 по описа

за 2018 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите Й. Г.П., ЕГН ********** и А.Г.П., ЕГН **********, със съдебен адрес *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката Й. Г.П., ЕГН **********, редовно призована, явява се лично и поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Поради горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между Й.Г.П., ЕГН ********** със съдебен адрес *** и А.Г.П., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, сключен на 25.06.2016 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 0162 / 25.06.2016 г. от С.община, район „С.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ   НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Д. А. П., ЕГН ********** се предоставят на майката Й.Г.П., ЕГН **********, с право на бащата А.Г.П., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всеки първи, трети и пети петък, събота и неделя от месеца, от 18.00  часа в петък до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и 30 / тридесет / дни през лятото, в период, който не съвпада с годишния отпуск на майката. Освен това всяка година детето Д. А. П., ЕГН ********** ще прекарва новогодишните празници с баща си, както и всяка нечетна година – великденските празници. Бащата може да вижда детето и в други интервали от време, при постигане на съгласие за това.

Всеки родител има право да бъде с детето, за да прекарва личните си празници със същото / рожден ден, имен ден /, независимо от уредения по – горе и приложим режим , включително рожден ден на майката / бащата, имен ден на майката / бащата, както и на техните родители.

По отношение на образованието и здравеопазването на детето Д. А. П., ЕГН **********, родителите ще взимат заедно решенията, като бащата се съгласява да заплаща изцяло частната детска градина „Щура къщурка“ на детето за срок до 01.09.2019 г.

         Местоживеенето на детето Д. А. П., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката Й.Г.П., ЕГН **********.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата А.Г.П., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Д. А. П., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Й.Г.П., ЕГН ********** в размер на 500.00 / петстотин / лева месечно, която сума бащата ще заплаща по банкова сметка ***, считано от датата на влизане в сила на решението за развод, ведно с лихвите за всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

     Семейното жилище, находящо се в гр.С., ул. „М.М.“ № 7, ет. 1, ап. 1 ще се ползва от съпругата  Й.Г.П., ЕГН **********, като съпругът А.Г.П., ЕГН ********** го е напуснал и няма претенции за неговото ползване.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

            Съпругът А.Г.П., ЕГН ********** се задължава да изплаща изцяло вноските по ипотечния кредит от Банка „ДСК“ ЕАД до окончателното му погасяване. В случай, че съпругата Й.Г.П., ЕГН ********** сключи граждански брак или живее във фактическо съжителство с друг мъж на адреса на семейното жилище -  гр.С., ул. „М.М.“ № 7, ет. 1, ап. 1, съпругът има право да прекрати изплащането на кредита.   

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.  

Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата Й.Г.П. ще носи предбрачното си фамилно име – Г..

Разноските по делото се поемат от съпруга.

ОСЪЖДА А.Г.П., ЕГН **********, със съдебен адрес *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 40.00  / четиридесет / лева.

ОСЪЖДА А.Г.П., ЕГН **********, със съдебен адрес *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 360.00 / триста и шестдесет / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :