П Р О Т О К О Л

 

     Гр. К., 20.06.2019 година

 

РАЙОНЕН СЪД - К., втори състав, в публично съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                                            

при участието на съдебен секретар Д.М., сложи за разглеждане гр. д. № 113 по описа на съда за 2019 г., докладвано от председателя.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Ищецът М.О.Й., ред. пр., се явява лично.

Ищецът К.С.Й., ред. пр., се явява лично.

За двамата ищци се явява адв. Г.Я. от САК с пълномощно по делото.

Ответникът М.Я.Т., ред. пр., не се явява, за нея се явява адв. Ц.З. от САК с пълномощно по делото.

 

Адв. Я.: Да се даде ход на делото.

Адв. З.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. Я.: Представям и моля да приемете  три броя удостоверения за данъчни оценки за процесните имоти с изх. № 7314017768/14.06.2009 г., изх. № 7314017769/ 14.06.2009 г. и изх.№ 7314017770/ 14.06.2009 г. и удостоверение за  сключен граждански брак на доверителите ми от 01.04.2003 г. от СО – Район В..

Адв. З.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА представените от адв. Я., в днешното съдебно заседание, писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ (по отделно): Постигнали сме спогодба, с която доброволно уреждаме отношенията си, така, както е описано в спогодбата. Молбата ни е съдът да одобри така постигнатата спогодба.

 

СЪДЪТ вписва в протокола текста на съдебната спогодба, постигната между страните, както следва:

 

I. В общ дял и владение при равни квоти на М.О.Й., ЕГН: ********** и К.С.Й., ЕГН: **********, и двамата с постоянен адрес: *** се предоставя и те се съгласяват да получат ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.633.11 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД -18 -42/13.08.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност “М.“, с площ от 5 882 (пет хиляди осемстотин осемдесет и два) кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползванеНИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), стар номер по КВС 633011 (шестстотин тридесет и три хиляди и единадесет), при съседи: имот с идентификатор 38978.633.7 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, седем), имот с идентификатор 38978.633.8 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, осем), имот с идентификатор 38978.633.26 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, двадесет и шест), имот с идентификатор 38978.633.31(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, тридесет и едно), имот с идентификатор 38978.407.61(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка,четиристотин и седем, точка, шестдесет и едно), имот с идентификатор 38978.407.62 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, четиристотин и седем, точка, шестдесет и две), имот с идентификатор 38978.633.40 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, четиридесет), имот с идентификатор 38978.633.12 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, дванадесет) и имот с идентификатор 38978.633.6 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, шест).

Данъчната оценка на този дял е 1 100.20 лева (хиляда и сто лева и двадесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 7314017769/14.06.2019 година от община К..

II. В Дял и владение на М.Я.Т., ЕГН: **********,***, се предоставя и тя се съгласява да получи  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.127 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД -18 -42/13.08.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност “П. С.“ с площ от 3224 (три хиляди двеста двадесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползванеНИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), стар номер по КВС 625127 (шестстотин двадесет и пет хиляди, сто двадесет и седем), при съседи: имот с идентификатор 38978.625.131(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто тридесет и едно), имот с идентификатор 38978.625.123 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и три), имот с идентификатор 38978.625.122 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и две), имот с идентификатор 38978.625.6 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, шест), имот с идентификатор 38978.625.126 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и шест)  и имот с идентификатор 38978.625.39 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и девет) и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.34  (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и четири)  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД -18 -42/ 13.08.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност “П.с.“,  с площ 224 (двеста двадесет и четири) кв.метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползванеНИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), стар номер по КВС 625034 (шестстотин двадесет и пет хиляди и тридесет и четири), при съседи: имот с идентификатор 38978.625.6(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, шест), имот с идентификатор 38978.625.99(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, деветдесет и девет),  имот с идентификатор 38978.625.35 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и пет)  и имот с идентификатор 38978.625.33 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и три).

Данъчната оценка на този дял е 648.60 лева (шестстотин четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки), съгласно удостоверения за данъчна оценка с изх.№ 7314017769/ 14.06.2009 г. и изх.№ 7314017770/ 14.06.2009  г.  от община К..

 

III. За уравнение стойността на дела на М.Я.Т. съделителите М.О.Й. и К.С.Й. се задължават в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящата спогодба, да й заплатят по банков път сумата от 451.60 /четиристотин петдесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева.

 

С настоящата спогодба страните заявяват, че прекратяват съсобствеността по отношение на поделените имоти.                                                                        

           

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

1. _____________________

     (М.Й.)

      3. _____________________

  (М.Т. чрез пълномощник адв. Ц.З.)

 

2. _____________________

       (К.Й.)

 

 

            Съдът, като взе предвид изразените в днешното съдебно заседание становища на страните, както и представената спогодба, намира, че същата не противоречи на закона и следва да одобри същата и съответно да прекрати производството по делото, като следва съделителите  да бъдат осъдени да заплатят  държавна такса, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

            О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА  постигнатата по гр. д. № 113/2019 г. по описа на РС – К., спогодба между ищците М.О.Й., ЕГН **********, К.С.Й., ЕГН **********  и ответника М.Я.Т., ЕГН **********.

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ при равни квоти на М.О.Й., ЕГН: ********** и К.С.Й., ЕГН: **********, и двамата с постоянен адрес: *** ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.633.11 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД -18 -42/13.08.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност “М.“, с площ от 5 882 (пет хиляди осемстотин осемдесет и два) кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползванеНИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), стар номер по КВС 633011 (шестстотин тридесет и три хиляди и единадесет), при съседи: имот с идентификатор 38978.633.7 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, седем), имот с идентификатор 38978.633.8 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, осем), имот с идентификатор 38978.633.26 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, двадесет и шест), имот с идентификатор 38978.633.31(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, тридесет и едно), имот с идентификатор 38978.407.61(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка,четиристотин и седем, точка, шестдесет и едно), имот с идентификатор 38978.407.62 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, четиристотин и седем, точка, шестдесет и две), имот с идентификатор 38978.633.40 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, четиридесет), имот с идентификатор 38978.633.12 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, дванадесет) и имот с идентификатор 38978.633.6 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин тридесет и три, точка, шест).

 

ПОСТАВЯ ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на М.Я.Т., ЕГН: **********,***, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.127 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД -18 -42/13.08.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност “П.с.“ с площ от 3224 (три хиляди двеста двадесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползванеНИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), стар номер по КВС 625127 (шестстотин двадесет и пет хиляди, сто двадесет и седем), при съседи: имот с идентификатор 38978.625.131(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто тридесет и едно), имот с идентификатор 38978.625.123 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и три), имот с идентификатор 38978.625.122 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и две), имот с идентификатор 38978.625.6 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, шест), имот с идентификатор 38978.625.126 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, сто двадесет и шест)  и имот с идентификатор 38978.625.39 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и девет) и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.34  (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и четири)  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД -18 -42/ 13.08.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност “П.с.“,  с площ 224 (двеста двадесет и четири) кв.метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползванеНИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), стар номер по КВС 625034 (шестстотин двадесет и пет хиляди и тридесет и четири), при съседи: имот с идентификатор 38978.625.6(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, шест), имот с идентификатор 38978.625.99(тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, деветдесет и девет),  имот с идентификатор 38978.625.35 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и пет)  и имот с идентификатор 38978.625.33 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесет и три).

За уравнение стойността на дела на М.Я.Т. съделителите М.О.Й. и К.С.Й. се задължават в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящата спогодба, да й заплатят по банков път сумата от 451.60 /четиристотин петдесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева.

 

ОСЪЖДА М.О.Й., ЕГН ********** с адрес: *** и К.С.Й., ЕГН ********** с адрес: ***, да заплатят солидарно по сметка на РС - К.  държавна такса в размер на 22.00 /двадесет и два/ лева.

ОСЪЖДА М.Я.Т., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на РС - К.  държавна такса в размер на  12.97 /дванадесет лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, както и държавна такса върху размера на сумата за уравняване на дела – 9.03 /девет лева и три стотинки/ лева.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 113/2019 г. по описа на РС - К..

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  в частта за прекратяване може да бъде обжалвано пред СОС в 1 – седмичен срок, считано от днес.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Съдебното заседание  приключи в 11.00 часа.

            Протоколът се изготви в с. з.

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЕКРЕТАР: