Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. К., 25.06.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

          Районен съдгр. К., втори състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

при секретаря Д.М. като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр. дело120 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производство е по реда на чл. 362 и следващите от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите / ЗЗД /.

Ищецът А.П.П., ЕГН ********** ***, чрез адв. З. - САК е предявил против ответника Е.А.П., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД  за обявяване за окончателен сключения предварителен договор от 05.10.2018 г. за покупко – продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на с. Д., ЕКАТТЕ : ******,  които имоти същият се е задължил да ги купи до 05.12.2018 г., а именно : вторият етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 46 кв. м. , в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ, която сграда е построена в имот № 106.618 и в имот № 106.794, както и едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 88 кв. м. и едноетажна сграда със застроена площ от 16 кв. м. / двете сгради в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ /, построени в имот № 106.618, с площ 1 657 дка, при съседи на имота : имот № 106.921 – двор на н – ците на М.И.М., имот № 106.794 – двор на Ц.Г. С.и имот № 106.879 – улица на Община К..

Ищецът твърди в исковата молба, че на на 05.10.2018 г. страните са сключили предварителен договор за покупкопродажба на недвижими имоти, находящи се в землището на с. Д., ЕКАТТЕ : ******, а именно : вторият етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 46 кв. м. , в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ, която сграда е построена в имот № 106.618 и в имот № 106.794, както и едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 88 кв. м. и едноетажна сграда със застроена площ от 16 кв. м. / двете сгради в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ /, построени в имот № 106.618, с площ 1 657 дка, при съседи на имота : имот № 106.921 – двор на н – ците на М.И.М., имот № 106.794 – двор на Ц.Г. С.и имот № 106.879 – улица на Община К.. 

Ищецът твърди още, че въпреки  поетото задължение, до настоящия момент окончателен договор не е сключен, в резултат от неизправността на ответника.   

 С оглед на гореизложеното ищецът моли съдът да постанови решение, с  което на основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД да обяви посочения погоре предварителен договор за окончателен.

Правното основание на предявения иск е по чл. 19 ал. 3 от ЗЗД.

В съдебно заседание ищецът редовно призован, не се явява, вместо него се явява упълномощеният му защитник – адв. З. - САК, която поддържа исковата молба и моли съдът да постанови неприсъствено решение, с което  да уважи така предявения иск.

Ответникът в срока по чл. 131 от ГПК не дава отговор. В проведеното съдебно заседание същият редовно призован не се явява и не изпраща представител.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и съгласно разпоредбата на чл. 235 от ГПК, приема за установено следното от фактическа страна :

На 05.10.2018 г. ищецът и ответника са сключили предварителен договор за покупко – продажба на недвижими имоти, с който същият се задължил до 05.12.2018 г. да му продаде следните недвижими имоти, находящ се в землището на с. Д., ЕКАТТЕ : ****, а именно : вторият етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 46 кв. м. , в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ, която сграда е построена в имот № 106.618 и в имот № 106.794, както и едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 88 кв. м. и едноетажна сграда със застроена площ от 16 кв. м. / двете сгради в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ /, построени в имот № 106.618, с площ 1 657 дка, при съседи на имота : имот № 106.921 – двор на н – ците на М.И.М., имот № 106.794 – двор на Ц.Г. С.и имот № 106.879 – улица на Община К.. 

Ответникът е заплатили на ищеца като цена на закупените от него недвижими имоти сумата от 3 500.00 / три хиляди и петстотин / лева, срещу задължението ответникът да сключи окончателен договор.

От приложения заверен препис от Протокол № 150 / 10.07.2012 г. постановено по гр. д. 441 / 2012 г. по описа на РС – гр. К. е видно, че е сключена спогодба, като в т. 2 - дял и изключителна собственост на А.П.П., ЕГН ********** са поставени процесните имоти.

Също така е представена скица на процесните имоти  № 721 / 11.10.2018 г. и данъчна оценка на имота изх. № 7314017072 / 20.02.2019 г. издадена от община К., която е в размер на 5 455.70 / пет хиляди четиристотин петдесет и пет лева и седемдесет стотинки / лева.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи :

Преди всичко, съдът намира за необходимо да отбележи следното: Производството за сключване на окончателен договор има за предмет произтичащото от предварителния договор право да се иска сключване на окончателния договор. Това право не е насочено към принуждаване на неизправната страна да направи волеизявление за сключване на окончателния договор, а е насочено към постигане на правните последици на несключения договор чрез съдебно решение, което замества обещания договор. По предварителния договор договарящите страни дължат една на друга сключването на окончателния договор, поради което искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е процесуална възможност да се реализира правото да се иска сключване на окончателния договор. Следователно, съдът в производството за сключване на окончателен договор следва да прецени единствено дали е налице сключен между страните действителен предварителен договор за продажба на бъдещи вещи, дали същият отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД, т.е да е сключен в писмена форма и съдържа уговорки относно съществените елементи на окончателния договор - точна индивидуализация на продаваната вещ и определяема цена. В случая, по делото е приложен като доказателство сключен между страните предварителен договор за продажба на недвижим имот. По изложените съображения и спецификата на настоящото производство, съдът следва да прецени единствено дали приложения по делото предварителен договор за продажба отговаря на законоустановените изисквания / чл. 19 от ЗЗД /.

В производството по настоящото гражданско дело се установи, че на ответника е връчен препис от исковата молба, с приложените към нея доказателства, съответно същият не е подал писмен отговор на исковата молба в предвидения по ГПК срок, не е заявил становище по определението на настоящия съдебен състав от 02.04.2019 година, както и не се е явил или изпратил представител в проведеното съдебно заседание на 27.05.2019 година, за което е редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

Настоящият съдебен състав на Районен съд – гр. К. като взе предвид гореизложеното, намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Настоящият съдебен състав на Районен съд – гр.  К. констатира, че на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че предявеният иск предмет на разглеждане е вероятно основателен, поради което са налице предпоставките на чл. 239, ал. 1 от ГПК.

Според разпоредбите на ДОПК прехвърляне или учредяване на вещни права с изключение на учредяването на ипотека върху недвижими имоти и наследствени права, включващи недвижими имоти, както и включването им като апортни вноски в капитала на търговски дружества не се допуска, ако прехвърлителят има непогасени публични задължения. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява от данъчния орган в данъчната оценка, а прехвърлителят или учредителят подписва декларация, че не дължи публични държавни и общински вземания. Съдебното решение с което се уважава иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД замества нотариалния акт, като съдът извършва проверките, които нотариусът прави. Съдът обаче не следва да отхвърля иска, ако титулярът на вещното право има непогасени публични задължения. Последицата е друга – съдът не издава препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето и другите публични задължения на праводателя към държавата и общината по местожителството на праводателя. 

Съдебното решение по делото има значението на нотариален акт. Съгласно нормата на чл. 364, ал. 2 от ГПК в тежест на ищеца е да заплати следващите се нотариална такса и местен данък, като върху имота следва да се впише възбрана като обезпечение на дължимите от него вземания. Нотариалната такса се дължи по сметка на Районен съд - гр. К., чието решение има функцията на нотариален акт. Относно размера на същата следва да намери приложение Тарифата за нотариалните такси към ЗННД, върху който интерес се определя нотариалната такса, не е уговорената цена, тъй като е по - малка от данъчната оценка на имота. Данъчната оценка е база за определяне и на дължимия местен данък съгласно разпоредбите на ЗМДТ, тъй като е по - голяма от уговорената цена. Данъчният размер е 2 % за община К.. По силата на чл. 364, ал. 2 от ГПК ищецът не може да се снабди с препис от решението, докато не представи доказателства за платените разноски по прехвърлянето.

Мотивиран от изложеното, Районен съд – гр. К., II – ри състав

          

Р    Е    Ш    И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД предварителен договор от 05.10.2018 г. сключен между А.П.П., ЕГН ********** *** - продавач и Е.А.П., ЕГН ********** *** - купувач, за покупко - продажба на следните недвижими имоти, находящ се в землището на с. Д., ЕКАТТЕ : *****,  които имоти същият се е задължил да ги купи до 05.12.2018 г., а именно : вторият етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 46 кв. м. , в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ, която сграда е построена в имот № 106.618 и в имот № 106.794, както и едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 88 кв. м. и едноетажна сграда със застроена площ от 16 кв. м. / двете сгради в режим на търпимост, съгласно § 16 от ПР на ЗУТ /, построени в имот № 106.618, с площ 1 657 дка, при съседи на имота : имот № 106.921 – двор на н – ците на М.И.М., имот № 106.794 – двор на Ц.Г. С.и имот № 106.879 – улица на Община К..

ОСЪЖДА Е.А.П., ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд - гр. К. нотариална такса в размер 101.42 / сто и един лева и четиридесет и две стотинки / лева.

ОСЪЖДА Е.А.П., ЕГН ********** *** да заплати местен данък в размер 109.11 / сто и девет лева и единадесет стотинки / лева по сметка на териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот.

НАРЕЖДА на основание чл. 364, ал. 1 от ГПК да се впише възбрана върху недвижимия имот описан в диспозитива на решението, до заплащане на разноските по прехвърлянето на имота от Е.А.П., ЕГН ********** ***.

ПРЕПИС от решението да се изпрати служебно след влизането му в сила до Службата по вписванията при Районен съд - гр. К. за вписване на възбраната.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 115, ал. 2, изр. 1 от ЗС дава на ищеца  6 - месечен срок от влизане в сила на настоящето решение за отбелязването му в Служба по вписванията при Районен съд - гр. К..

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 239 ал. 4 от ГПК.

 

 

 

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :