Р          Е          Ш        Е        Н        И         Е

                                    

 

 

                                        Гр. К.-27.06.2019г

 

                           В    И  М  Е  Т О    Н А   Н  А  Р  О Д  А

 

 

РАЙОНЕН СЪД-К.-първи състав в открито заседание на 25.06.2019г в състав:

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

При секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията   гр.д.134/2019г  по описа на КРС,за да се произнесе,взе предвид следното:

У.Б.“АД ЕИК 83191536,представлявано от Л.Х.и Е.М.,са депозирали молба с правно основание чл.409 ГПК,по ч.гр.д.606/2013гКРС.

Съдът,след като се запозна с доказателствата по делото назмира за установено следното:

На 24.09.2013г по молба на молителмят е образувано ч.гр.д.606/2013КРС срещу длъжниците И.Д.Т. ЕГН ********** *** и В.Й.Т. ЕГН **********с***.Въз основа на приложените към заявлението доказателства съдът е издал Заповед за парично задължение по чл.417 ГПК № 563 от 25.09.2013г  и изп.лист по ч.гр.д.606/2013г КРС,с която е разпоредено двамата длъжници да заплатят на молителят сумата 29608.58евро главница,ведно със законна лихва за периода24.09.2013гдо изплащане на вземането и сумата 7670.87 евро договорна лихва за периода от 20.04.2012г до 23.09.2013г ,сумата 32.57 евротакси, и разноски в размер на 1459.52лв.

Образувано е изп.дело № 20138640400248 по описа на ЧСИ В.Н. с рег.№ 864,район на действие С. окръжен съд.На 18.06.2018г,молителят е уведомен от ЧСИ В.Н.,че в кантората му на 12.04.2018г неизвестни лица  са откраднали изпълнителни дела,за което е издаден Протокол от 26.04.2018г, в ойто е отрезено,че посоченото по-горе изп.дело е откраднато,заедно с намиращите се в него оригинални документи.

Съобразно посоченото,съдът счита молба за основателна ,поради което

 

                                  Р              Е             Ш          И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ дубликат на Изпълнителен лист от 25.09.2013г,по ч.гр.д.606/2013г КРС,на основание издадената Заповед за за изпълнение на парично задължение№ 563 от 25.09.2013г. КРС

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и може да се обжалва пред СОС,в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: