Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

 

№………

 

гр. K., 25.09.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Районен съд – гр. K., II - ри състав в публично съдебно заседание проведено на втори септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

         Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

 

при секретар – протоколиста Д.М., като разгледа докладваното от съдия Атанасова гражданско дело № 140 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от Гражданският процесуален кодекс / ГПК /.

Производството е образувано по искова молба вх. № 882 от 01.03.2019 година подадена от „Ч.Е.Б.” АД, ЕИК : 175133827,със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Ц.Ш.” № 159, бл. Б.М., Б.Ц., със законни представители Л.В. и К.К., чрез адв. И. – САК против П.А.В., ЕГН ********** *** иск по чл. 415 ал. 1, във вр. с 422 ал. 1 от ГПК  в  размер на 350.43 / триста и петдесет лева и четиридесет и три стотинки / лева, от които 339.74 / триста тридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки / лева – главница за използвана и незаплатена енергия, за периода от 23.02.2018 г. до 24.04.2018 г. и сумата от 10.69 / десет лева и шестдесет и девет стотинки / лева – лихва за забава, за периода от 01.05.2018 г. до 04.09.2018 г.,ведно със законната лихва от дата на подаване на заявлението – 17.09.2018 г. до изплащане на вземането.

В исковата молба ищецът твърди, че е бил в облигационни отношения с ответника, които се регулират от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Ч.Е.Б.” АД. Сочи се още, че дружеството е доставило на ответника ел. енергия за имот, находящ се в землището на с. Опицвет, с ИТН 300116750184, за периода от 23.02.2018 г. до 24.04.2018 г. Издадени са следните фактури : ф – ра № 240885635 / 30.04.2018 г. за сумата от 143.48 / сто четиридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки / лева и ф – ра № 239197738 / 31.03.2018 г. на стойност 196.26 / сто деветдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки / лева, които не са заплатени от ответника.

Твърди се, че общата стойност на непогасения паричен дълг на ответника възлиза на 339.74 / триста тридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки / лева – главница за използвана и незаплатена енергия, за периода от 23.02.2018 г. до 24.04.2018 г. и сумата от 10.69 / десет лева и шестдесет и девет стотинки / лева – лихва за забава, за периода от 01.05.2018 г. до 04.09.2018 г.

Сочи се още, че в законопредвидения срок е предявен иска по чл. 422 ГПК, след като по ч.гр.д. № 807 /2018 г. по описа на РС – гр. K. лицето не е намерено на адреса, залепено е уведомление по чл. 47 ал. 1 от ГПК и лицето няма регистрирани трудови договори и е указано на заявителя, че на основание чл. 415 ал. 1 т. 2, вр. ал. 4 от ГПК може да предяви иск в едномесечен срок от съобщението, като довнесе дължимата държавна такса. 

С оглед на гореизложеното ищецът моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи  сумата от 350.43 / триста и петдесет лева и четиридесет и три стотинки / лева, от които 339.74 / триста тридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки / лева – главница за използвана и незаплатена енергия, за периода от 23.02.2018 г. до 24.04.2018 г. и сумата от 10.69 / десет лева и шестдесет и девет стотинки / лева – лихва за забава, за периода от 01.05.2018 г. до 04.09.2018 г.,ведно със законната лихва от дата на подаване на заявлението – 17.09.2018 г. до изплащане на вземането, както и направените от заявителя разноски по делото, а именно: разноските по заповедното производство и по настоящото производство.

Ответникът П.А.В., ЕГН ********** *** в срока по чл. 131 от ГПК не дава отговор.

В проведеното съдебно заседание ответникът П.А.В., ЕГН ********** редовно призован не се явява и не сочи уважителна причина за това.

Районен съд – гр. K., като взе предвид доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства, съгласно чл. 235 от ГПК намира за установено следното от фактическа страна :

В производството по настоящото гражданско дело се установи, че на ответника е връчен препис от исковата молба, с приложените към нея доказателства, съответно не е подал писмен отговор на исковата молба в предвидения по ГПК срок, не е заявил становище по определението на настоящия съдебен състав от 04.06.2019 година, както и не се е явил или изпратил представител в проведеното съдебно заседание на 02.09.2019 година, за което е редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

Настоящият съдебен състав на Районен съд – гр. K. като взе предвид гореизложеното, както и отправеното искане по реда на чл. 238 от ГПК от адв. П.И.. - САК пълномощник на ищцовото дружество направено в  молба вх. № 2877 / 02.07.2019 г. за постановяване на неприсъствено решение, намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Настоящият съдебен състав на Районен съд – гр. K. констатира, че на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че предявените обективно съединени искове, предмет на разглеждане са вероятно основателни, поради което са налице предпоставките на чл. 239, ал. 1 от ГПК.

Относно разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, направеното искане от страна на ищцовото дружество за присъждане на направените съдебни разноски следва да се уважи, поради което П.А.В., ЕГН ********** *** следва да му заплати сумата в общ размер на 545.00 / петстотин четиридесет и пет / лева, от които 100.00 / сто / лева - държавна такса, 300.00 / триста / лева – възнаграждение за вещо лице за изготвена съдебно – счетоводна експертиза и 145.00 / сто четиридесет и пет /  лева - адвокатско възнаграждение / в заповедното производство и в настоящото производство /.

         Мотивиран от изложеното Районен съд – гр. K., ІI - ри състав

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.А.В., ЕГН ********** *** вземането на „Ч.Е.Б.” АД, ЕИК : 175133827,със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Ц.Ш.” № 159, бл. Б.М., Б.Ц., със законни представители Л.В. и К.К. в размер на 350.43 / триста и петдесет лева и четиридесет и три стотинки / лева, от които 339.74 / триста тридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки / лева – главница за използвана и незаплатена енергия, за периода от 23.02.2018 г. до 24.04.2018 г. и сумата от 10.69 / десет лева и шестдесет и девет стотинки / лева – лихва за забава, за периода от 01.05.2018 г. до 04.09.2018 г.,ведно със законната лихва от дата на подаване на заявлението – 17.09.2018 г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА П.А.В., ЕГН ********** *** да заплати на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на „Ч.Е.Б.” АД, ЕИК : 175133827,със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Ц.Ш.” № 159, бл. Б.М., Б.Ц., със законни представители Л.В. и К.К. направените съдебни разноски в общ размер на 545.00 / петстотин четиридесет и пет / лева, от които 100.00 / сто / лева - държавна такса, 300.00 / триста / лева – възнаграждение за вещо лице за изготвена съдебно – счетоводна експертиза и 145.00 / сто четиридесет и пет /  лева - адвокатско възнаграждение / в заповедното производство и в настоящото производство /.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 239 ал. 4 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на ответника.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :