Р  Е Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                    гр. К. , 01.07.2019 г.                                  

                             В    И М  Е  Т  О    Н  А    Н  А Р  О  Д  А

   

    К. ският районен съд, четвърти състав, в публично заседание на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                  Председател: ИВАЙЛО РОДОПСКИ                                                        

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ гр.д.№ 146, по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

          Ищцата Ц.И.Й., ЕГН **********,*** излага в исковата си молба, че с ответника Б.А.Й., ЕГН **********,*** са сключили граждански брак на 14.05.2005 година, за което е съставен акт за граждански брак № 13, на община Б. , област М. . От брака си имат родени две деца– А.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и И.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година, малолетни към момента. Съпрузите не са придобивали движими имущество, нито МПС, парични влогове, ценни книжа или фирми. Семейното жилище, находящо се в град К. , улица „С. ” № 12 се намира в режим на СИО, тъй като е закупено на името на двамата съпрузи през време на брака им, с нотариален акт № 74, том ІІ, рег.№ 1823, дело № 238 от 04.05.2007 година, на нотариус О.К. , с район на действие КРС, рег.№ 211.

Ищцата твърди, че бракът й с ответника бил дълбоко и непоправимо разстроен, по негова вина, тъй като повече от половин година са фактически разделени, а съпругът и упражнява върху нея системен психически и физически тормоз, често злоупотребявал с употреба на алкохол, не е полагал никакви грижи за децата и семейството.  

Поради изложените обстоятелства ищцата моли съда: да постанови прекратяване на брака й с ответника, като дълбоко и непоправимо разстроен, по изключителна негова вина, да продължи да  носи занапред предбрачното си фамилно име – Ц. , да й бъде възложено упражняването на родителските права върху двете деца, като бащата бъде осъден да им заплаща ежемесечна издръжка в размер на по 200,00 (двеста) лева от датата на предявяване на иска – 05.03.2019 година и да има право на лични контакти с децата при посочен режим, не претендира издръжка от съпруга си, иска възлагане на ползването на семейното жилище, представляващо жилищна сграда, находяща се в град К. , ул.“С. “ № 12, състояща се от етаж и полуетаж, с РЗП от 130 кв.м., от които: първи етаж – стая, кухня, антре, тоалетна-баня и гараж и на полуетажа: стая, хол и кухня да й бъде предоставено на нея и децата. Претендира съдебни разноски.

Ответникът, редовно призован, чрез неговия представител,  оспорва частично иска, счита, че брака не следва да бъде прекратен по негова вина, не възразява срещу предоставяне на родителските права на майката, иска разширяване на режима на лични контакти с децата, намаляване на исканите издръжки за децата от 200 на 140 лева, иска ползването на семейното жилище – двуетажна къща да бъде съвместно възложено, както следва: първият етаж да се ползва от него, а вторият– от майката с децата. Претендира съдебни разноски.

 

К. ският районен съд, като взе предвид представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност,  и съобрази становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

 

Страните по делото са сключили граждански брак на 14.05.2005 година, за което е съставен акт за граждански брак № 13, на община Б. , област М. . Според два броя удостоверения за раждане от брака си имат родени две деца – А.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и И.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година, малолетни към момента. Семейното жилище, находящо се в град К. , улица „С. ” № 12 се намира в режим на СИО, тъй като е закупено на името на двамата съпрузи през време на брака им, с нотариален акт № 74, том ІІ, рег.№ 1823, дело № 238 от 04.05.2007 година, на нотариус О.К. , с район на действие КРС, рег.№ 211.

От представения по делото социален доклад на Д”СП” К.  е видно, че децата живеят със своята майка в описаното семейно жилище – двуетажна къща, в добри условия за отглеждане и възпитание, което се осъществява от майката след фактическата раздяла с бащата, като той обитава първия етаж, а децата с майката –  втория етаж, но ползват една и съща кухня, находяща се на етажа, ползван от бащата. Поради влошените отношения между майката и бащата, децата се чувстват неспокойни и разтревожени в така съществуващата семейна среда. Детето А. се страхува от поведението на баща си, поради често отправяни обиди и заплахи.

Видно от представените от страните справки за средно месечни брутни трудови доходи, майката получава около 1200 лева, а бащата – около 550 лева.

          В съдебно заседание е проведен разпит на свидетелите С.  (колежка и близка на майката) и П. (сестра на ответника).

Първата установява, че поради виновно противобрачно поведение от страна на съпруга – чести скандали, пиянство и нанасяне на системен психически тормоз от страна на ответника върху ищцата,  между страните по делото е налице фактическа раздяла между тях, като  отношенията им са трайно влошени, нямат никакви допирни точки помежду и не съществуват изгледи за помирение.

Втората счита, че брат й не е виновен за влошените брачни отношения, тъй като ищцата се променила негативно, откакто започнала да работи. Не знае между страните да има скандали и домашно насилие.

          От проведения разпит на детето А., на 13 години, в присъствието на социален работник към ДСП, в съдебно заседание, същото установява системно упражняван психически и физически тормоз от страна на бащата над майката, него и братчето му, изразяващо се в чести скандали, обиди, ругатни и заплахи към тях.

          С влязло в сила решение № 102 от 25.04.2019 година, постановено по гр.д.№ 145/2019 година, друг състав на КРС е издал заповед за защита по ЗЗДН по уважена молба от настоящата ищца срещу ответника.

От заключението на СТЕ по делото е видно, че семейното жилище, представляващо по нотариален акт жилищна сграда, находяща се в град К. , ул.“С. “ № 12, състояща се от етаж и полуетаж, с РЗП от 130 кв.м., от които: първи етаж – стая, кухня, антре, тоалетна-баня и гараж се ползва от ответника и е със самостоятелен вход, а полуетажа – втори етаж, се ползва от майката с децата, като по нотариален акт се състои от стая, хол и кухня, в момента е със самостоятелен външен вход и представлява входно антре, две стаи, баня и тоалетна, като отделните етажи представляват отделни обекти за обитаване и живеене.

При така установените факти, съдът възприе следните правни съображения :

Налице е продължителна фактическа раздяла между съпрузите, която е предизвикала дълбоко и непоправимо разстройство на брака, поради виновно противобрачно поведение от страна на съпруга, изразяващо се в системна злоупотреба с алкохол, упражняване на физически и психически тормоз над съпругата и децата, установено по несъмнен начин от социалния доклад, показанията на св.С.  и на детето А., както и от влязлото в сила съдебно решение № 102 от 25.04.2019 година, постановено по гр.д.№ 145/2019 година, по което друг състав на КРС е издал заповед за защита по ЗЗДН по уважена молба от настоящата ищца срещу ответника за упражнено домашно насилие. Съдът не кредитира в тази насока показанията на св.П., тъй като същите противоречат на останалите гласни и писмени доказателства, които са единни и непротиворечиви, събрани в тяхната съвкупност, които ги опровергават, а освен това тя е сестра на ответника и се явява заинтересована.

Ето защо съдът счита, че изключителна вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака носи съпруга.

Съобразявайки волята на ищцата и гореустановеното, съдът следва да постанови след развода съпругата да продължи да носи брачното си фамилно име Ц. , на нея да бъде възложено упражняването на родителските права върху децата, като бащата може да ги вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, без преспиване, от 10,00 часа до 19,00 часа в събота и от 10,00 часа до 19,00 часа в неделя, и един месец през годината, несъвпадащ с годишния отпуск на майката. Бащата следва да бъде осъден да заплаща месечна издръжка на децата, с оглед на размера на дохода му, чрез майка им в размер на по 150 лева за всяко дете, считано от датата на завеждане на иска до настъпване на обстоятелства, налагащи нейното изменяне или прекратяване, като исковите претенции за издръжки в частта до първоначално предявените размери, за разликата над 150 лева, до 200 лева, следва да бъдат отхвърлени, като неоснователни.

На основание чл.56, ал.5, вр.ал.1, изр.ІІ от СК ползването на семейното жилище, находящо се в град К. , улица „С. ” № 12 следва да се предостави на съпругата и малолетните деца, до навършване на тяхното пълнолетие, като това може да се промени при  отпадане на жилищната нужда на ползващия, съгл.чл.56, ал.4, предл.І от СК или при изменение на обстоятелствата, съгл.чл.56, ал.6 от СК.

Неоснователно се явява искането от ответника за съвместното му ползване, тъй като поведението му би застрашавало психическото и физическо здраве и развитие на майката и децата, а евентуалното им съжителство и съвместно ползване на единствена кухня би довело до често и трудно преодолимо напрежение, което съдът счита, че няма да е в интерес на децата, както и с оглед вината за прекратяване на брачната връзка – арг.от чл.56, ал.5 от СК.

Евентуално разрешение на този въпрос би могло да се потърси в бъдещ делбен процес или такъв за трансформация на лично имущество поради изключителен принос, които не може да бъдат предмет на настоящото производство.

С оглед изхода на делото ответникът следва да заплати окончателна държавна такса от 25,00 лева по сметка на съда и 432,00 лева върху размера на присъдените издръжки, а на ищцата – сумата от 725,00 лева – за разноски по делото.

Воден  от горното,  СЪДЪТ

                         

                             Р            Е             Ш             И        :

 

ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 14.05.2005 година, за което е съставен акт за граждански брак № 13, на община Б. , област М.  между Ц.И.Й., ЕГН **********,*** излага в исковата си молба, че с ответника Б.А.Й., ЕГН **********,***, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, ПО ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВИНА НА СЪПРУГА Б.А.Й., на основание чл.49, ал.3  СК .

ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл.59, ал.2 от СК  УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетните деца А.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и И.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година на тяхната майка и законен представител Ц.И.Й..

 ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между децата А.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и И.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и техния баща Б.А.Й., които ще може да ги вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, без преспиване, от 10,00 часа до 19,00 часа в събота и от 10,00 часа до 19,00 часа в неделя, и един месец през годината, несъвпадащ с годишния отпуск на майката Ц.И.Й..

ОСЪЖДА бащата Б.А.Й. да заплаща на децата си А.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и И.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година, чрез тяхната майка и законен представител Ц.И.Й. ежемесечна издръжка в размер на по 150,00 (сто и петдесет) лева за всяко дете, считано от датата на предявяване на иска – 05.03.2019 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законова причина за отменяването или прекратяването й, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковите претенции за издръжки В ЧАСТТА до първоначално предявените размери, за разликата над 150 лева, до 200 лева.

ПОСТАНОВЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта за присъдените издръжки, на осн.чл.242, ал.1 от ГПК.

ПРЕДОСТАВЯ, на основание чл.56, ал.5 от СК ползването на семейното жилище, находящо се в град К. , представляващо жилищна сграда, на ул.“С. “ № 12, състояща се от етаж и полуетаж, с РЗП от 130 кв.м. на съпругата Ц.И.Й., заедно с малолетните деца А.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година и И.Б.А., ЕГН **********, роден на *** година, до навършване на тяхното пълнолетие.

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.53 от СК след прекратяването на брака Ц.И.Й. ДА ПРОДЪЛЖИ ДА НОСИ ЗАНАПРЕД ПРЕДБРАЧНОТО СИ ФАМИЛНО ИМЕ - Ц. .

 

ОСЪЖДА Б.А.Й. да заплати окончателна държавна такса от 457,00 (четиристотин петдесет и седем) лева по сметка на съда, а на Ц.И.Й. сумата от 725,00 (седемстотин двадесет и пет) лева, за съдебни разноски.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщенията до страните пред Окръжен съд-С..                                                

 

 РАЙОНЕН  СЪДИЯ  :