Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 17.04.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 153 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

....................................................................................................................................................................................................................

Поради горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между Я.Т.К., ЕГН ********** *** и И.А.К., ЕГН ********** ***, сключен на 16.07.2000 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 376 / 16.07.2000 г. от С.община, район „С.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ   НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Н.Я. К., ЕГН ********** се предоставят на бащата Я.Т.К., ЕГН **********, с право на майката И.А.К., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.00  часа в събота до 18.00 часа на последния неработен ден, с преспиване при майката.

Освен това майката И.А.К., ЕГН ********** ще взема детето Н.Я. К., ЕГН ********** за Рождество Христово – за официалните неработни дни на всяка нечетна година – от 18.00 часа  на последния работен ден преди празника до 18.00 часа  на последния неработен ден от тези празници, за Нова година – за официалните неработни дни на всяка четна година - от 18.00 часа на последния работен ден преди празника  до 18.00 часа на последния неработен ден  от тези празници, за Възкресение Христово -  за официалните неработни дни на всяка четна година – от 18.00 часа на последния работен ден преди празника до 18.00 часа на последния неработен ден от тези празници, всяка нечетна година за празника Гергьовден  / шести май /  – от 18.00 часа на 05 май до 18.00 часа на  07.май, съобразено с официалните неработни дни и учебната заетост на детето. Зимната ваканция – половината от дните на ваканцията, както следва : в нечетните години – първите половинки от ваканцията, а в четните години – вторите половинки от ваканцията, като майката взема детето за времето от 9.00 часа на първия ден и го връща на бащата до 18.00 часа на последния ден за съответния период на тази ваканция. Пролетната ваканция – половината от дните на ваканцията, както следва : в нечетните години – първите половинки от  ваканцията, а в четните години – вторите половинки от ваканцията, като майката взема детето за времето от 9.00 часа на първия ден и го връща на бащата до 18.00 часа на последния ден за съответния период на тази ваканция. Лятната ваканция – един месец от ваканцията, който не съвпада с платения отпуск на бащата.

Майката И.А.К., ЕГН ********** ще взема детето Н.Я. К., ЕГН ********** за всеки негов рожден  ден в нечетните години, съобразявайки се  с учебния процес и извънкласните му  занимания. Също така майката ще взема детето за всеки  свой рожден ден за времето от 18.00 часа на 06 август и ще го връща на бащата до 18.00 часа  на 07-ми август, съобразявайщи се  с учебния процес и извънкласните занимания на детето.

През периода на зимните, пролетните и летните ваканции на детето, когато майката / бащата ползват платения си годишен отпуск не се прилага режима на лични отношения  за всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.00  часа в събота до 18.00 часа на последния неработен ден, с преспиване при майката от настоящото сторазумение. Режимът  на лични контакти на майката с детето  може да бъде променян, когато е необходимо и родителите са постигнали съгласие за това.

         Местоживеенето на детето Н.Я. К., ЕГН ********** ще бъде на адреса на бащата Я.Т.К., ЕГН **********,***.

          ИЗДРЪЖКА :

     Майката  И.А.К., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Н.Я. К., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Я.Т.К., ЕГН ********** в размер на 140.00 / сто и четиридесет / лева месечно, ведно със законните лихви върху всяка пресрочена вноска, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

 Семейното жилище - АПАРТАМЕНТ № 28  / двадесет и осем /, находящ се в град С., СО – Район „Т.”, ж.к. „С.”, бл. 100, вх. „А”, ет. 8, остава за ползване от Я.Т.К.,  ЕГН **********, който е и собственик на  имота. Майката И.А.К., ЕГН ********** е напуснала семейното жилище и няма претенции за ползването му.

        ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

През време на брака  съпрузите не са придобили недвижими имоти, които  след влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака да останат в режим на обикновена съсобственост.

          Към настоящият момент съпрузите са собственици на МПС в режим на СИО, които след прекратяване на брака ще останат в режим на обикновена  съсобственост, а именно:

- Лек автомобил марка „МЕРЦЕДЕС”, модел „В 220  ЦДИ”ДК № СА **** АТ, цвят „зелен металик”, рама :**********, двигател ********;

- Лек автомобил марка „БМВ” модел „320 И” комби, ДК№ С **** КА, цвят „сив металик”, рама :****************, двигател ******************;

- Лек автомобил марка „БМВ” модел „М5”, ДК№  СА **** РТ, цвят „БЯЛ”, рама : *********, двигател ****************;

- ремарке за лек автомобил  марка „ХИЛАНДЕР”,модел „ДЕСИГН 490”, ДК№ С **** ЕК, цвят „БЯЛ”, рама :********.

След прекратяване на брака, описаните по - горе моторни превозни средства остават за ползване от съпруга Я.Т.К., ЕГН **********.

Съпрузите нямат открити спестовни влогове в банки и други финансови институции, не притежават дялове и акции в търговски дружества, както и не са правили взаимни застраховки „Живот”.

            По време на брака съпрузите не са регистрирали еднолични търговци, граждански дружества и нямат участие в търговски дружества.

Придобитите по време на брака вещи са разделени доброволно и извънсъдебно помежду си, паричните отношения във връзка с  тях са окончателно  уредени и страните нямат каквито и да било претенции един към друг.

 

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата И.А.К. ще продължи да носи брачното си фамилно име – К..

Разноските по делото се поемат от съпруга.

ОСЪЖДА Я.Т.К., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 40.00  / четиридесет / лева.

ОСЪЖДА Я.Т.К., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 100.80 / сто лева и осемдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка / въпреки че ДТ се дължи от И.А.К. /.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :