Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                 гр. К., 23.01.2019 г.

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К. районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 23, по описа за 2019 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

     Молителите И.Е.И.,***, ЕГН ********** и Ю.Е.И.,***, ЕГН ********** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 18.04.2017 година, за което е издаден акт за граждански брак № 3076,  на район „С.“, С.община между И.Е.И.,***, ЕГН ********** и Ю.Е.И.,***, ЕГН **********, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.     Страните по настоящото споразумение заявяват, че желаят брака им да бъде прекратен, без съдът да издирва мотивите за прекратяването на брачната връзка.

2.     Страните по настоящото споразумение заявяват, че от брака си имат родени две деца - Х.Ю.И., роден на *** година, ЕГН ********** и М.Ю.И., родена на *** година, ЕГН **********, които към настоящия момент са малолетни и с това споразумение уреждат въпроса за упражняването на родителските права и издръжка, както следва:

2.1.                   Родителските права на родените от брака деца Х.Ю.И. ЕГН ********** и М.Ю.И. ЕГН ********** се предоставят на бащата Ю.Е.И. ЕГН **********, на който децата се предоставят за отглеждане и възпитание в семейното жилището, находящо се в гр. С.. кв. М.П., ул.„В.М.“ №79.

2.2.                  На майката И.Е.И. ЕГН ********** се предоставя възможността да вижда и взема децата си Х.Ю.И. ЕГН ********** и М.Ю.И. ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване, както и двадесет дни през лятото, които не съвпадат с отпуска на бащата, както и по всяко друго време, за което децата пожелаят и родителите постигнат съгласие.

2.3.                   Майката И.Е.И. ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на децата Х.Ю.И. ЕГН ********** и М.Ю.И. ЕГН ********** в размер на по 150. 00 /сто и петдесет/ лева за всяко едно от тях, платими до 30 - то число на текущия месец, за който се отнасят, в брой срещу разписка или по банков път чрез техния баща и законен представител Ю.Е.И. ЕГН **********. считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

3.                 Съпрузите заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

4.                  Съпругата И.Е.И. ЕГН **********,

 

 
 ще носи предбрачното си фамилно име - И..

5.                  Семейното жилище, находящо се в гр. С.. кв. М.П., ул. ..В.М.” №79 е собственост на родителите на съпруга Ю.Е.И. ЕГН ********** и остава за ползване от него и двете деца. като съпругата го е напуснала и няма претенции относно ползването му.

6.        Съпрузите заявяват че не са придобивали през време на брака си недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

7.       Съпрузите заявяват, че не притежават МПС - та в режим на съпружеска имуществена общност, а движимите вещи придобити по времето на брака им, са поделили извънсъдебно и доброволно и по отношение на тях нямат каквито и да било претенции един спрямо друг.

8.        Страните декларират, че нямат сключен брачен договор.

9.                  Разноските по делото остават за страните, така както са направени от тях.

С така подписаното споразумение страните декларират, че са уредили напълно и окончателно личните си и имуществени отношения по повод прекратяването на брака и нямат каквито и да е претенции един към друг.“

 

ОСЪЖДА И.Е.И. да заплати по сметка на КРС сумата от 216,00 лева - държавни такси, а И.Е.И. и Ю.Е.И. – общо 15,00 лева по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

 

Решението е окончателно.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :