Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 17.04.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 231 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на Р.А.Г. и Н.Н.Г., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 26.10.2013 година, с акт № 0370, на район „Т.“, С.община между Н.Н.Г., ЕГН **********,*** и Р.А.Г., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

1. Родителски права, издръжка, лични контакти и местоживеене на деца не са предмет на настоящото споразумение, тъй като няма родени от брака  деца.

2. Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след прекратяване на брака;

3. Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на СК, поради което нямат претенции относно ползване и обзавеждане;

4. Придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност движими вещи, пари и ценности са разделени извънсъдебно и съпрузите нямат претенции един към друг.;

5. Придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност МПС, а именно: лек автомобил ДК№ ВР **** СВ, марка „Опел“ модел „Корса“, цвят зелен металик, VIN: *************** остава в дял и изключителна собственост на Р.А.Г.;

6. По отношение на придобитата от Н.Н.Г. в режим на съпружеска имуществена общност ½ /една втора/ идеална част от недвижим имот с административен адрес: с.Г.Б., общ.М., обл.В., подробно описан в нот.акт за покупко – продажба №182 том ІV рег.№2976 дело №428/2015г. на Нотариус рег.№593 с район на действие Районен съд М., а именно: ½ /една втора/ идеална част от Урегулиран поземлен имот ІХ-120 /девети, отреден за имот сто и двадесет/ в кв.44 /четиридесет и четири/ по план за регулация на с. Г.Б., общ.М., обл.В., целият имот с площ от 1480 /хиляда четиристотин и осемдесет/ кв.м., ведно с ½ /една втора/ идеална част от находящите се в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м. и масивен гараж със застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ І-119 в кв.44, УПИ ІІ-118 в кв.44, УПИ ІІІ-117 в кв.44, УПИ VІІ-121 в кв.44, УПИ VІІІ-121 в кв.44 и улица, Р.А.Г. с настоящото споразумение заявява, че няма претенции, не е участвала със средства за закупуването и няма принос за закупуването на идеалната част от гореописания имот, като съпрузите постигат съгласие така придобитата ½ /една втора идеална част от имота /земя и сгради/ след прекратяването на брака да остане в дял на Н.Н.Г..

7. След прекратяване на брака съпругата Р.А.Г. ще продължи да носи брачното си фамилно име Г.;

8. Съпрузите се съгласяват всички разноски по делото /държавни такси, адвокатски възнаграждения и др./ да останат в тежест на страните така, както са направени.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА Р.А.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС К. сумата от 47.50 /четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължимата държавна такса, в това число сумата от 40 лева за дължимата държавна такса върху стойността на придобитото в дял движимо имущество и сумата от 7.50 лева за определената окончателна държавна такса за производството.

ОСЪЖДА Н.Н.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС К. сумата от 44.13 /четиридесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева, представляваща дължимата държавна такса, в това число сумата от 36.63 лева за дължимата държавна такса върху стойността на придобитото в дял недвижимо имущество и сумата от 7.50 лева за определената окончателна държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: