Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ...

 

гр. К., 29.01.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд гр. К., втори състав, в публично заседание на двадесет и трети януари  две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: Аксиния Атанасова

 

при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 24 по описа за 2019 година на РС – гр. К. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 330 от ГПК, във вр. с чл. 50 и сл. от СК.   

Молителите В.В.В., ЕГН ********** *** и В.Р.В., ЕГН ********** *** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 09.09.1999 година, с акт за граждански брак № И-489 на община П.. Имат през време на брака си родени две деца - Д.В.В., ЕГН **********, роден на *** година – непълнолетен към момента и О.В.В.В., ЕГН **********, родена на *** година – малолетна към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

          Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на децата, поради което следва да го утвърди.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева, платима от съпруга.

 

          Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И :

         

  ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 09.09.1999 година, с акт за граждански брак № И-489, на община П. между В.В.В., ЕГН ********** *** и В.Р.В., ЕГН ********** ***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

Раздел първи

         Местоживеене на децата, упражняване на родителски права,

                  лични отношения и  издръжка на децата.

   Член 1. Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца Д.В.В., ЕГН **********, роден на *** г. и О.В.В.В., ЕГН **********, родена на *** г. ще се  упражняват от майката В.Р.В., ЕГН ********** като децата ще живеят на адреса на майката.

    Член 2. Определят следния режим на лични отношения между бащата  В.В.В., ЕГН ********** и всяко едно от родените от брака деца Д.В.В., ЕГН **********, роден на *** г. и О.В.В.В., ЕГН **********, родена на *** г., а именно: всеки втори и четвърти уикенд от петък в 17.00 часа до неделя в 20.00 часа, включително, както и по 5 / пет / дни през зимната и пролетната ваканции на децата и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката. На четни години по време на Коледните празници децата ще бъдат при майката, а на не нечетни – при бащата. На четни години, по време на Великденските празници децата ще бъдат при бащата, а на нечетни години – при майката, както и по всяко друго време, уговорено между родителите по взаимно съгласие като майката В.Р.В. декларира, че няма да се противопоставя. Бащата В.В.В. ще взема и води децата от и до дома на майката.

   Член 3. Бащата В.В.В., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в размер на 1 000.00 / хиляда / лева за всяко едно от децата Д.В.В., ЕГН ********** и О.В.В.В., ЕГН **********, считано от датата на влизане на решението за развод в сила до навършване на пълнолетие на всяко дето или до настъпване на други обстоятелства, налагащи изменение на определената тук издръжка. Горепосочената издръжка ще се изплаща при предпоставките на чл. 144 от ГПК и след навършване на пълнолетие на децата. В допълнение към издръжката на децата, В.В.В., ЕГН ********** поема за своя сметка таксите за обучение в Американо-английската академия, до завършването й от Д.В.В. и за учебните години  2019 -2020 г. и 2020 – 2021 г. за О.В.В.В., съгласно договора от 22.10.2018 г., сключен между „МЪНСЕЙ“ЕООД ЕИК 831904089 и В.Р.В., както и съпътстващите обучението разходи в това учебно заведение, като транспорт, храна, учебни материали и други.

Раздел втори

 Ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите, фамилно име.

           Член 4. (1) Семейното жилище, представляващо АПАРТАМЕНТ 14-М0А-01-1.1, находящ се в гр. С., район „В.“, ж.к. „С. П.“, блок 93, в жилищна сграда 14-М0А-01, етаж първи надпартерен, кота +2,96 м., със застроена площ от 157,98 кв.м., състоящ се от преддверие, коридор, мокро помещение, две бани с тоалетни, кухня, трапезария, две спални, дрешник, кабинет и балкон, заедно с подземно П.омясто № 8 в същата сграда и мазе 1.6 на кота - 2.775 метра, собственост на трето лице, което се ползва въз основа на Договор за наем от 26.09.2012 г., сключен между наемодателя М.И.М.и съпруга В.В.В., след развода се предоставя за ползване на съпругата В.Р.В., ЕГН ********** като съпругът В.В.В. предварително е напуснал същото и няма претенции за ползване.

(2) В.В.В. се задължава да заплаща за своя сметка дължимия наем и всички консумативни разноски за горепосочения имот до месец юни  2019 г., включително, след което при условие, че страните не заживеят отново заедно, отговорността за плащането всички разходи, свързани със семейното жилище е на В.Р.В., които са изцяло за нейна сметка. В случай, че В.Р.В. желае да ползва същото жилище след юни 2019 г., същата следва да сключи нов договор за наем за ползването му.

Член 5. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг и заявяват, че нямат претенции един към друг за заплащане на такава.

Член 6. След прекратяването на брака, съпругата В.Р.В. ще носи фамилно име  В.. 

Раздел трети.

Други условия.

Член 7. Недвижимите имоти, придобити по време на брака, остават в обикновена съсобственост между съпрузите, като В.В.В. поема изцяло за своя сметка изплащането на ипотечното задължение по нотариален акт №185, том X, вх.рег.22588 / 06.06.2012 г.,  н.д. ***** / 201* г. на Службата по вписвания гр. С., независимо от факта, че длъжници са двамата съпрузи като след развода и прекратяването на съсобствеността върху ипотекираните имоти страните ще поискат от банката ипотекарен кредитор да освободи В.Р.В. от задължението.

 Член 8. Придобитите по време на брака моторни превозни средства, остават в обикновена съсобственост между съпрузите.

           Член 9. Страните нямат придобити по време на брака им и съществуващи към датата на сключване на това споразумение парични влогове или паричните средства, които да представляват съпружеска имуществена общност. Всички придобити по време на брака парични влогове на името на един от съпрузите са лична собственост на съпруга-титуляр на влоговете, като с подписването на настоящото споразумение, другият съпруг декларира, че няма претенции към същите и няма принос за придобиването на влоговете от съпруга-титуляр.

 Член 10. Придобитите по време на брака от всеки съпруг дялови участия в местни или чуждестранни търговски дружества и/или акции, са лична собственост на притежателя им, като другият съпруг изрично заявява, че няма личен принос за придобиване на същите дялови участия и/или акции, а също и че няма претенции и в бъдеще не може да има каквито и да било имуществени претенции към съпруга, притежател на същите.

        Член 11. Всички придобити по време на брака им движими вещи съпрузите са си поделили извънсъдебно и доброволно, преди завеждане на настоящото дело и нямат претенции един към друг.

 Член 12. Всички такси по бракоразводния процес се поемат от съпруга В.В.В.. Адвокатските възнаграждения се поемат от всеки съпруг, така както са направени.

 ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 40.00  / четиридесет / лева.

  ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 1 440.00 / хиляда четиристотин и четиридесет / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

                           

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :