РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 27.05.2019 година.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 21.05.2019г, в състав:

                                 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

При секретаря М.Ш,като разгледа докладваното от съдия Станкева гр.д. 266/2019г по описа на КРС,за да се произвесе ,взе предвид следното:

П.А.п.    ЕГН ********** и Н.В.Е. ЕГН **********,,са предявили молба на основание чл.127 ал.1 СК.

Страните твърдят,че от съвместното си съжителство е родено детето К.Н.Е.., роден на ***г ЕГН **********

Представили са споразумение с което са уредили личните и имуществени отношения.

Съдът,след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона,определи

УТВЪРЖДАВА ,подписаното от страните споразумение:

1.Родителските права по отношение на малолетното дете К.Н.Е.., ЕГН **********, ще се упражняват от майката П.А.П. ЕГН **********, и детето ще живее съвместно с майката в гр.К. ул.“С.“23

2.Бащата Н.В.Е.,ЕГН ********** ще осъществява лични контакти с детето К.Н.Е.. всяка седмица от 18.00ч в петък до 18.00ч в неделя с преспиване,като го взема при себе си и връща на майката.Посоченият режим няма да се осъществява през месеците юни,юли и август,като вместо това личните контакти с бащата ще се осъществяват от бащата всяка последна десетдневка на месеците юни,юли и август.Посоченият режим няма да се осъществява и в случаите когато детето е с единият родител на почивка, или екскурзия в страната или чужбина.

3.Бащата Н.В.Е. ,ще заплаща ежемесечна издръжка на детето К.Н.Е.. ,чрез неговата майка и законна представителка П.А.П., размер на 350/триста и петдесет/лв считано от датата на подписване на споразумението,платима на до 5 число на месеца,за който се дължи,ведно със законна лихва за забава до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.

Осъжда Н.В.Е. да заплати държавна такса върху издръжката в размер на 252лв

РЕШЕНИЕТО окончателно.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: