Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. К., 05.06.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                            Районен съд – гр. К., ІІ – ри състав    в публично заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                           Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                          

при секретаря              Д.М.          и в присъствието

на прокурора                                                  разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                      гр.д. №  270 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

                   Производството е по реда на чл. 29 ал. 10, във вр. с чл. 26 и чл. 25 ал. 1 т. 2 и т. 3 от Закона за закрила на детето.

                   Дирекция „Социално подпомагане” - гр. К., представлявана от В.М.Б.– началник отдел СЗ твърди в обстоятелствената част на исковата молба, че детето Ю.А.Ч.Е.Ч. е родено на *** г. в гр. С., ЕГН ********** от родители В.Д.. – гражданка на Р. и баща Ч.Я.Д.– гражданин на К.. Същата сочи още, че родителите са разведени с решение № III – 80 – 283 / 21.07.2015 г. на СРС. Грижи за отглеждането и възпитание на детето полагат В.И.Д. и Г.С.Д.– баба и дядо по майчина линия. В молбата се твърди още, че майката трайно не полага грижи по отглеждането на детето, същата често сменя местоживеенето си, а бащата в настоящия момент е в К. и не може да се грижи за детето. 

Със заповед № ЗД – ЗД - 2 / 09.02.2016 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане” – К. детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН **********  е настанено временно в семейството на В. и Г.Д., с адрес ***. Заповедта е потвърдена с решение № 81 / 03.05.2016 г. на РС – гр. К..

Сочи се още, че на 19.03.2019 г. дядото Г.С.Д.е починал, акт за смърт № 0002 / 20.03.2019   г. издаден от община К..

В молбата Дирекция „Социално подпомагане” - гр. К. моли съдът да постанови решение, с което да настани детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН ********** в семейството на В.И.Д. – близка на детето, с адрес ***, за срок до завършване на средно образование, но не повече до 20 – годишна възраст, или до промяна на обстоятелствата, както и до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от Закона за закрила на детето.

Дирекция „Социално подпомагане” – гр. К. в съдебно заседание, редовно призована се представлява от К.М.З., която поддържа така предявената молба за настаняване на детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН ********** в семейството на В.И.Д. – близка на детето, с адрес ***.

                   Съдът, след като взе предвид  събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и на основание чл. 235 от ГПК, приема за установено следното  от  фактическа страна :

         Детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН ********** е родено на *** г. в гр. С.. Същата има по – голяма сестра Ч.Ю.Х.Л.Д..

Със заповед № ЗД – ЗД – 2 / 09.02.2016 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане” – К. детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН **********  е настанено временно в семейството на В. и Г.Д., с адрес ***.

От приложения като доказателство препис от акт за смърт № 0002 / 20.03.2019   г. издаден от община К. е видно, че Г.С.Д.е починал на 19.03.2019 г.

От приложеният като доказателство към делото социален доклад изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” – К. се установява, че детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН ********** се отглежда от своята баба и сестра си, които му осигуряват сигурна, безопасна и стабилна семейна среда. Бабата В.Д. демонстрира привързаност към детето.

Съдът кредитира изцяло показанията на бабата на детето В.И.Д., дадени в съдебно заседание на 20.05.2019 г., от които се установява, че същата е съгласна да продължи да полага грижи за детето. Също така детето е привързано към нея.

Съдът напълно споделя доводите на представителя на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. К., която категорично заявява, че детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН ********** трябва да бъде настанено в семейството на В.И.Д. – близка на детето / баба по майчина линия /, с адрес : с. Г., община К., м. „Б.Х.”, защото детето е привързано към нея.

                   Ето защо след като са неподходящи всички други мерки за закрила на детето, предвидени в чл. 26 ал. 1 от ЗЗД в интерес на детето Ю.А.Ч.Е.Ч., ЕГН ********** е да бъде настанено със съдебно решение за отглеждане в семейството на В.И.Д. – баба по майчина линия, с адрес : с. Г., община К., м. „Б.Х.” за срок до завършване на средно образование, но не повече до 20 – годишна възраст, или до промяна на обстоятелствата.

                   По тези съображения, Районен съд – гр. К., II – ри състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

                   НАСТАНЯВА детето Ю.А.Ч.Е.Ч., роден на *** г. в гр. С., ЕГН ********** за отглеждане в семейството на В.И.Д. – баба по майчина линия, с адрес : с. Г., община К., м. „Б.Х.” за срок до завършване на средно образование, но не повече до 20 – годишна възраст, или до промяна на обстоятелствата, на основание чл. 28 ал. 4, във вр. с чл. 27 от Закона за закрила на детето.

                   Решението подлежи на незабавно изпълнение.

                   Решението може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – гр. С. в 7 - дневен срок от получаване на съобщението за обявяването му.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :