Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

№……

 

гр. К.,28.11.2019 година.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          К.ският районен съд, I състав в публично съдебно заседание проведено на 19.11.2019г, в състав

                                              Председател:МАРИАНА СТАНКЕВА

 

при съдебния – секретар М.Ш.като разгледа докладваното от съдия  Станкева ,гражданско дело № 276 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

И.П.Т.,ЕГН **********,като майка и законна представителка на детето П.М.Б. ЕГН **********, е предявила против  М.К.Б. ЕГН ********** ***, иск за увеличение на издръжка.

В срока за отговор такъв не е постъпил от ответника, в съдебно заседание признава иска.

Съдът,след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема за установено следното:

Страните са бивши съпрузи,чиито брак е прекратен с решение  постановено по гр.д. 630/2012г КРС като детето П.М., е  оставено за отглеждане и  възпитание на ищцата като бащата е осъден да заплаща ежемесечна издръжка на детето100лв

От определяне на първоначалната издръжка са изминали  почти 6 години години,детето е пораснало и са нараснали неговите нужди.Съдът счита,че иска за увеличение на издръжка е основателен.

От представените писмени доказателства се установява,че майката И.Т.,получава средно месечно трудово възнаграждение около 560лв, а ответника, около 1100лв.Съдът приема,че всеки родител е длъжен да издържа децата си и следва да заплаща респ.издръжка. 

Детето П.Б.  е на около  15години, и съдът приема,че има нужда от цялостна месечна издръжка 250лв от които бащата да заплаща 150лв , а майката 100лв заедно с непосредствените грижи за детето.

При определяне на издръжката съдът се съобрази с възрастта на детето,с неговите извън училищни занимания,които изискават допълнително средства,неговите останали нужди нужди,както и възможностите на родителите.

              

                                           Водим от горното съдът

 

                                           Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА размера на определената по гр.д.630/2012г КРС,издръжка вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА М.К.Б. ЕГН *************,да заплаща  ежемесечна издръжка на детето П.М.Б.,ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка И.П.Т. ЕГН **********,в размер на 150 лв,  считано от 17.04.2019г, ведно със законна лихва, до окончателното изплащане на сумата.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.

ОСЪЖДА М.Б.,да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката 10лв.            

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд С.,в двуседмичен срок от получаването му от страните .

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: