Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 22.05.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 278 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на С.М.К. и О.А.К., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 20.10.1990 година, с акт № 430, на район „С.“, С. община между С.М.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: *** и О.А.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

1.         Страните се съгласяват да прекратят брака помежду си по взаимно съгласие, без да се изследват мотивите за прекратяване на брака, като намерението на страните е сериозно и непоколебимо.

2.         Семейното жилище - Апартамент № 212, с площ от 70.650 кв.м., с адрес: обл. С., общ. С., гр.  С., ж.к. Л. Г, бл. 5, вх. 3, ет. 6, ведно с избено помещение № 16 с площ от 3,20 кв.м., заедно с 1.330 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, се предоставя за ползване на С.М.К.,  ЕГН **********.

3.         За ползването на семейното жилище - С.М.К., не дължи заплащане на наемна цена, тъй като след развода семейното жилище остава в неин дял и изключителна собственост.

4.         Придобитите по време на брака недвижими имоти страните поделят както следва:

-          В дял и изключителна собственост на С.М.К.,  ЕГН **********, се поставя: Апартамент № 212, с площ от 70.650 кв.м., с адрес: обл. С., общ. С., гр. С., ж.к. Л. Г, бл. 5, вх. 3, ет. 6, ведно с избено помещение № 16 с площ от 3,20 кв.м., заедно с 1.330 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата;

-          В дял и изключителна собственост на О.А.К., ЕГН **********, се поставя: Апартамент № Д67, с площ по док. - 44.910 кв.м., с адрес: обл. С., общ. С., гр.С., Л. 2, бл. 276, вх. Д, ет. 12, заедно с 0,8464 % идеални части от общите части на вход „Д“ на сградата и съответните идеални части от правото на строеж, върху мястото, върху което е построена сградата, идентификатор на имота: ................................. 

5.         Придобитите по време на брака моторни превозни средства, страните поделят както следва:

-          Лек автомобил марка „Дачия Логан“, VIN: *******************,  peг. № СА****СА, остава в изключителна собственост на О.А.К., ЕГН **********;

-          Лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“, VIN: *********************, с peг. № СВ****АХ, остава в изключителна собственост на С.М.К., ЕГН **********.

6.         Страните не претендират за издръжка помежду си и такава не се дължи.

7.         След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име - К..

8.         Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

9.         Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

10.       Разноските по водене на делото се заплащат от молителя О.А.К.,  ЕГН **********. Държавните такси за получените от двамата молители в дял и изключителна собственост след развода недвижими имоти и моторни превозни средства са за сметка на молителя О.А.К.,  ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА О.А.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: *** да заплати по сметка на РС К. сумата от  1 431.65 /хиляда четиристотин тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, представляваща дължимата държавна такса, в това число сумата от 15 лева, представляваща невнесена част от окончателната държавна такса за производството  и сумата от 1 416.65 лева върху стойността на придобитото в дял недвижимо и движимо имущество.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: