Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 05.06.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 299 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на Д.С.С. и И.Г.Ф. - С., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 30.05.2009 година, с акт № 0167, на район „Т.“, Столична община между И.Г.Ф. - С., ЕГН ********** ***  и Д.С.С., ЕГН ********** ***,  поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

1.  Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г.Д.С., ЕГН ********** се предоставят на майката И.Г.Ф. - С., ЕГН **********, като бащата Д.С.С., ЕГН ********** може да вижда и взема детето Г.Д.С.., ЕГН ********** всяка първа и трета седмица на месеца с преспиване, за времето от 17.00 ч. в петък до 19.00 ч. в неделя, със задължението да връща детето на майката И.Г.Ф. - С., ЕГН **********, както и без ограничение със съгласието на майката, както и двадесет дни през лятото, през месец август, както и три дни през Коледно-Новогодишните празници и три дни по време на Великденските празници.

2.         Местоживеенето на детето Г.Д.С.., ЕГН **********, занапред ще бъде при неговата майка и законен представител И.Г.Ф. - С., ЕГН **********, на адрес,***

3.         Д.С.С., ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Г.Д.С.., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител И.Г.Ф. - С., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, от 1-во до 5-то число на месеца за текущия месец, ведно със законните последици върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, считано от дата на постановяване на съдебното решение.

4.         Семейното жилище, представляващо къща, собственост на родителите на жената, находящо се в гр. С., кв. „К.В.“, ул. „А.Й.“ 63 се предоставя за ползване на жената - И.Г.Ф. - С., ЕГН **********, като мъжът Д.С.С., ЕГН ********** го е напуснал и освободил към настоящия момент.

5.         Молителите заявяват, че са си разделили извънсъдебно движимите вещи придобити по време на брака им, като заявяват че по време на брака си нямат придобити парични влогове, движими вещи със значителна стойност, регистрирани фирми като ЕТ, акции или дялови участия в други търговски дружества съпружеска имуществена общност и нямат никакви имуществени претенции помежду си.

6.         Молителите заявяват, че не си дължат издръжка помежду им след прекратяване на брака им.

7.         След прекратяването на сключения помежду им брак, жената И.Г.Ф. - С.- ЕГН **********, ще носи предбрачното си фамилно име - Ф. и в бъдеще ще се именува И.Г.Ф.

8.         С така постигнатото споразумение страните декларират, че са напълно удовлетворени и нямат претенции един към друг и ликвидират окончателно всички лични и имуществени взаимоотношения във връзка с брака и прекратяването му, считат се напълно удовлетворени и нямат претенции един към друг.

9. Разноските по производството по прекратяване на брака се поемат от молителите поравно.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА Д.С.С., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 61.50 /шестдесет и един лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 54 лева – половината от дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка и сумата от 7.50 лева – половината от дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

ОСЪЖДА И.Г.Ф. - С., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 61.50 /шестдесет и един лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 54 лева – половината от дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка и сумата от 7.50 лева – половината от дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: