РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 13.06.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 11.06. 2019г, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 303 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е      Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между М.Б.Б.      ЕГН ********** и В.Б. БУДИН  ЕГН *********** сключен на 23.07.2005г ,ПОРАДИ сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.След развода съпругата ще  носи предбрачното си   фамилното име- Г.

3.От брака страните имат роден о едно дете: венелин В.Б. ЕГН ********** и  родителските  права  се предоставят за упражняване на майката М.Б.Б. и местоживееето на детето ще бъде при майката гр.С.   кв.С. ул.“С.Ш.“№298,като бащата В.Б., ще осъществява лични контакти с детето,неограничено с право на преспиване,както и две седмици през лятото, и друго време,което не съвпада с платеният годишен отпуск на майката.

Бащата  В.Б.Б.,,ще заплаща ежемесечна издръжка на детето до 20 число на месеца,в размер на 150лв месечно чрез неговата майка М.Б.Б.,до навършване пълнолетие на детето или настъпване на обстоятелства,погасяващи това задължение.

4.Семейното жилище ,находящо се в гр.С. ж.к М. 4 бл.483 вх.1 ет.9 е собственост на двамата съпрузи,като съпруга В.Б. го е напуснал и няма претенции към ползването му.  

5.Страните не си дължат взаимно издръжка.

   

ОСЪЖДА М.Б.Б. ,  да  заплати окончателна държавна такса 20лв,  и В.Б.Б. -20лв и върху издържката 108лв.     

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                               М       О         Т         И         В          И

 

 

М.Б.Б. ЕГН ********** и В.Б.Б.  ЕГН **********,са предявили молба,за прекратяване на сключеният между тях,граждански брак, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна.

Страните са сключили граждански брак на  23 .07.2005г От брака страните имат родено едно дете-В. В.Б. ЕГН **********

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: