Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 05.06.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 305 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на М.В.С. и Б.И.С., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 23.02.1997 година, с акт № 8, на район „Л.“, Столична община между М.В.С., ЕГН ********** *** и Б.И.С., ЕГН ********** ***,  поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

1.         Непълнолетно дете - Д.Б.С., ЕГН: ********** ще има местоживеене при баща му Б.И.С., ЕГН ********** на адрес *** .

2.         Родителските права по отношение на роденото по време на брака дете Д.Б.С., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата Б.И.С., ЕГН **********.

3.         Майката М.В.С., ЕГН ********** има право на лични отношения с детето Д.Б.С., ЕГН: **********, като може да го вижда и взема всяка първа и трета седмица от месеца, от 17.00 часа в петък до 20.00 часа в неделя с преспиване. Майката има право да вижда и взема детето за 20 /двадесет/ дни през лятото, през време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата; всяка четна година за коледните празници; всяка нечетна година за великденските празници, както и по всяко друго време с изричното съгласие на бащата.

4.         Майката М.В.С., ЕГН ********** се задължава да плаща на непълнолетно дете - Д.Б.С., ЕГН: **********, чрез неговия баща Б.И.С., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, дължима от влизането в сила на решението за развод до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване. Издръжката се дължи до 10-то число на текущия месец.

5.         След прекратяването на брака семейното жилище, собственост на съпрузите, представляващо АПАРТАМЕНТ № 44, находящ се в гр. С., ж.к. “Л.“ бл. 740, вх. б, ет. 11 ще се ползва от бащата Б.И.С., ЕГН ********** и родените от брака деца Д.Б.С., ЕГН: ********** и К.Б.С., ЕГН: ********** .

5.1. До навършване пълнолетие на детето Д.Б.С. майката , като съсобственик на имота/апартамента, няма да има претенции към бащата за обезщетения, наеми или на други за ползването на семейното жилище.

6.         Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг.

7.         Страните заявяват, че нямат общи влогове и общи вземания от трети лица и че нямат претенции към личните влогове на другия съпруг, както и че не са регистрирани като еднолични търговци .

8.         След прекратяване на брака М.В.С. ще продължи да носи брачните си имена М.В.С..

9.         Разноските по настоящото дело остават за сметка на този, който ги е направил.

С подписването на настоящото споразумение страните считат за уредени помежду си всички лични и имуществени отношения, свързани с прекратяването на брака им.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА М.В.С., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 108.30 /сто и осем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 100.80 лева – дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка и сумата от 7.50 лева – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

ОСЪЖДА Б.И.С., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: