Р          Е          Ш        Е        Н        И         Е

                                    

 

 

                                        Гр. К.-16.10.2019г

 

                           В    И  М  Е  Т О    Н А   Н  А  Р  О Д  А

 

 

РАЙОНЕН СЪД-К.-първи състав в открито заседание на 03.10.2019 г в състав:

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

При секретаря М.Ш   , като разгледа докладваното от съдията   гр.д.308/2019г  по описа на КРС,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

„Т.Б.„ЕАД  ЕИК 130460283,със седалище и управление гр.С. Ж.К.М.4 Б.П.С.. сграда 6,чрез адв.Н.Ш.,са предявили   против  Ж.М.Г. ***,иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК вр. с чл.415 ал.1 ГПК,с цена на иска 309.42лв и всички последици от това.

В срока на чл.131 и сл.ГПК отговор от ответника не е постъпил, не се явява в първото по делото заседание ,не сочи причина за неявяването  и не сочи доказателства. .

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема за установено следното:

Решението следва да бъде постановено при условията на 238 ал.2 и чл.239 ГПК

Съобразно горните разпоредби съдът постановява неприсъствено решение без да се мотивира по същество,поради което иска следва да бъде уважен така както е предявен.

             

                                Водим от горното съдът

 

                     

                               Р            Е           Ш           И :   

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ,че  Ж.М.Г. ***,дължи на”Т.Б.„ЕАД ЕИК 130460283, със седалище и управление гр.С.  ж.к.М. 4 Б.П.С.. сграда 6„чрез пълномощник  адв.Ш.,сумата в размер на 309.42лв.,ведно със законна лихва,считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Ж.М.Г.,да заплати на „Т.Б.“ЕАД ,разноски в заповедното и настоящето производство 75лв

             РЕШЕНИЕТО   е окончателно.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: