Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. К., 24.06.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,     ІI – ри състав в публично

заседание на дванадесети юни

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                          

 

при секретаря               Д.М.                     и в присъствието

на прокурора                                                            разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                 гр. д. № 314 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите И.Т.Т., ЕГН ********** и О.Д.Т., ЕГН ********** ***,  с адрес за призоваване : гр. С., ул. „Л.“ № 17 по обстоятелствата подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката О.Д.Т., ЕГН ********** нередовно призована явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят И.Т.Т., ЕГН ********** нередовно призован явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

За двамата молители се явява адв. Г. – САК, която поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :                      Молителите са сключили граждански брак на 29.09.2007 г. в гр. С., видно от приложеното удостоверение за граждански брак издадено въз основа на акт за граждански брак № 0450 / 29.09.2007 г. от  Столична община, район „Т.“. От брака си нямат родени деца.

 В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становище за развод по взаимно съгласие. От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от защитниците им в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00  / четиридесет / лева.

Поради горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И    :

 

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между И.Т.Т., ЕГН ********** *** и О.Д.Т., ЕГН ********** ***, сключен на 29.09.2007 г., с акт за граждански брак № 0450 / 29.09.2007 г., издаден от Столична община, район „Т.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

От брака няма родени деца.

 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :

Семейното жилище, находящо се в гр. С., ул. „575 – та“ № 10 е напуснато и от двамата молители и никой от тях няма претенции за неговото ползване

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Страните са сключили брачен договор на 23.11.2018 г., с който са учредили режим на разделност и не притежават вещи, които са в режим на СИО. Всеки от тях е индивидуален собственик на движимите вещи и МПС – та, закупени по време на брака.

  Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

 

ФАМИЛНО ИМЕ :

След прекратяването на брака съпругата О.Д.Т. ще продължи да носи брачното си фамилното име  Т..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат от страните по равно. 

ОСЪЖДА И.Т.Т., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА О.Д.Т., ЕГН ********** *** заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :