Р  Е Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                        гр. К., 21.10.2019 г.                                   

                             В    И  М  Е Т  О    Н  А    Н  А Р  О  Д  А

   

   К.ският районен съд, четвърти състав, в публично заседание на шестнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                  Председател: ИВАЙЛО РОДОПСКИ                                                        

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ гр.д.№ 339, по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.108 от ЗС.

          Постъпила е искова молба от Л.Г.Г., ЕГН **********,***, чрез адвокат И.С. срещу Н. А. – Х. С., ЕГН **********,***, с правно основание чл.108 от ЗС – ревандикационен иск – за признаване от съда по отношение на ответника, че ищеца е собственик по наследство на ½ ид.части от следния недвижим имот: на неурегулирано дворно място с къща и стопанска сграда с площ от 1200кв.м., при съседи: от изток и север блок на ИЖ, от запад - В.Н.и от юг наследници Г.; по скица УПИ III - 204 от квартал 24 по кадастрален и регулационен план на с. Г., одобрен със заповед № АБ-363 от 29.09.1982г. на СОНС, с площ от 1113 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: тупик, УПИ II - 203, ПИ № 206, ПИ № 205 и край на регулацията. както и да бъде осъден ответника да предаде на ищеца владението върху ½ ид.части от гореописаните имот, къща и стопанска сграда.

Иска присъждане на съдебно-деловодни разноски.

Ищецът се явява наследник на Б.Е.Г., ЕГН **********, с последен постоянен адрес ***, починал на 15.08.2011 г., който е наследил от своя баща Е.Г.Д.гореописания недвижим имот. С решение от 13.12.2017г. на КРС, по гр.д. №958/2017 г., постановено по реда на чл. 19 ал.3 от ЗЗД, вписано в Служба по вписванията К. вх.рег. № 2312 от 19.12.2017г. том 2 акт № 31/2017г. е обявен за окончателен предварителен договор за продажба на имота между Й.Д.Н., като продавач и ответника Н.А.С., като купувач. Продавачката се е легитимирала като собственик на имота със саморъчно завещание от наследодателя ми Б.Е.Г., обявено с протокол за обявяване на саморъчно завещание от 03.08.2017 г., peг. № 2282 от 18.08.2017 г., на нотариус М.Ц. с препис вписан в СлВп К., като с него завещателят е завещал цялото си имущество на П.М.М., нейна майка и наследодателка по закон.

С решение № 183 от 17.07.2018 г., по гр.д. № 1066/2017 г., по описа на КРС, потвърдено с решение № 42 от 01.02.2019г. по гр.д. № 656/2018г. на СОС, вписано в Сл Вп К. вх.рег. № 1051 на 16.04.2019г.акт № 46 том I д.№ 718/2019г. партида 24908, 24911, е прогласена нищожността на саморъчното завещание на Б.Е.Г. с ЕГН ********** с дата 10.06.2011г. на основание чл.42 ал.1 б.”б” вр. с чл. 25 ал.1 ЗН, поради неспазване на предвидената от закона форма за действителност, тъй като не е написано и подписано от завещателя. Ето защо, при обявяването на предварителния договор за покупко - продажба на недвижимия имот между Й.Д.Н. и ответника Н.А.С. отчуждителят не е бил собственик на имота, тъй като нищожното завещание не поражда правни последици. След като продавачът не е собственик на имота, не може да прехвърли на купувача правото на собственост, което не притежава.

Ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание – редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

С оглед на горното и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, в първото по делото заседание ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответника.

К.ският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на чл.239, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.238, ал.1 от ГПК, обсъждайки ги във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното :

 

Предявени са искове, с правно основание: чл.108 от ЗС.

 

              Исковите претенции са подкрепени със следните доказателства: удостоверение за наследници на Б.Е.Г. № 50/09.11.2017г. с. Г. общ. К.; удостоверение за наследници на Е.Г.Д.№ 22/20.06.2017г. с.Г., общ К.; нотариален акт за собственост върху имот издаден въз основа на извършена обстоятелствена проверка № 103 том II дело № 272/1982г. на КРС; скица № 213/15.04.2019г. общ. К.; решение № 183 от 17.07.2018г. по гр.д.№ 1066/2017г. на КРС, влязло в сила на 22.03.2019г. и решение № 42 от 01.02.2019г.на СОС по гр.д. № 656/2018г.вписано СлВп вх.рег. № 1051 на 16.04.2019г. акт46т.1 д. № 718/2019г. им.п. 24908, 24911; обезпечителна заповед от 13.11.2017г. по гр.д.№ 1066/2017г. на КРС, вписана СлВп СлВп К. № вх.рег. 2031 от 17.11.2017 г.; справка по лице за Й.Д.Н. от СлВп К. от 26.12.2017 г.; справка по лице за Н.А.С. *** от 20.09.2018 г.; справка от имотен регистър на СлВп К. по им.п. № 24908.

Исковата претенция се явява вероятно основателна, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства, представените и събрани по делото доказателства, установяващи правото на собственост на ищеца върху ½ ид.части от процесните и гореописани дворно място, с построената в него къща и стопанска сграда с площ от 1200 кв.м. по силата на наследствено правоприемство, поради което съдът преценява, че следва да постанови уважително решение, основаващо се на предпоставките за неприсъствено такова, а именно: ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание – редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие; ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответника на основание чл.238, ал.1 от ГПК; на страните са указани последиците по чл.239, ал.1, т.1 ГПК и искът се явява вероятно основателен и подкрепен с доказателства.

Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да уважи така предявените искове претенции, като основателни, без да се мотивира по същество.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер общо на 1260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лева, съгласно представен списък за разноски по чл.80 от ГПК.

 

Водим от горното, К.СКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД

                                         Р    Е    Ш    И    :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.108 от ЗС, по отношение на Н. А. – Х. С., ЕГН **********,***, че Л.Г.Г., ЕГН **********,*** е собственик на ½ ид.части от следния недвижим имот: на неурегулирано дворно място с къща и стопанска сграда с площ от 1200кв.м., при съседи: от изток и север блок на ИЖ, от запад - В.Н.и от юг наследници Г.; по скица УПИ III - 204 от квартал 24 по кадастрален и регулационен план на с. Г., одобрен със заповед № АБ-363 от 29.09.1982г. на СОНС, с площ от 1113 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: тупик, УПИ II - 203, ПИ № 206, ПИ № 205 и край на регулацията, КАКТО И  

ОСЪЖДА Н. А. – Х. С., ЕГН ********** ДА ПРЕДАДЕ НА Л.Г.Г., ЕГН ********** ВЛАДЕНИЕТО върху ½ ид.части от гореописаните недвижим имот, къща и стопанска сграда.

 

ОСЪЖДА Н. А. – Х. С. да заплати на Л.Г.Г. направените по делото разноски в размер общо на 1260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лева.

 

Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.                                            

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ  :