Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                              гр. К., 12.06.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на дванадесети юни  две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 350, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

              Молителите Е.С.С., ЕГН **********,*** и С.М.С., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 22.08.2008 година, с акт за граждански брак № 3183, на район „С.”, Столична община. Имат през време на брака си родено едно дете: М.С.С.., ЕГН **********, родено на *** година – малолетно към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на детето, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителят С. следва да заплати 100,80 лева държавна такса по сметка на КРС, върху размера на издръжката, а двамата молители и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

                                        

                                      Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 22.08.2008 година, с акт за граждански брак № 3183, на район „С.”, Столична община между Е.С.С., ЕГН **********,*** и С.М.С., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.Молим бракът ни да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 50 от Семейния кодекс без да издирвате мотивите ни за прекратяване на брака, като намерението ни да се разведем е сериозно и непоколебимо.

 2. Упражняването на родителските права върху роденото от брака ни дете М.С.С.., ЕГН ********** ще бъдат предоставени на майката Е.С.С., ЕГН **********, при която детето ще живее като бащата С.М.С. ще осъществява контакти с него както следва:

Детето М.С.С.., ЕГН ********** ще прекарва с бащата всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, считано от 08.00 часа в събота до 20.00 часа в неделя.

-         Детето М.С.С.., ЕГН ********** ще прекарва с бащата по 20 /двадесет/ календарни дни от лятната си ваканция, който период не съвпада с годишния отпуск на майката , 5 /пет/ календарни дни от зимната си ваканция и 5 /календарни/ дни от пролетната ваканция, който период не съвпада с годишния отпуск на майката.

-         Детето М.С.С.., ЕГН ********** ще прекарва с бащата почивните дни на всяка Коледа /на четна година/ и почивните дни на всяка Нова Година /на нечетна година/.

Текстово поле: J3.Детето М.С.С.., ЕГН ********** ще получава чрез майка си Е.С.С. месечна издръжка от баща си С.М.С. в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, платима до 10 /десето/ число на текущия месец, считано от влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака и до настъпване на обстоятелство,обуславящо изменението или прекратяването й.

4. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

5.      Семейното жилище, собственост на С.М.С., ЕГН **********, придобито преди сключване на брака и представляващо апартамент, находящ се в гр. С., бул. „Р.“ № 20А, ет. 1, ап. 3 е напуснато доброволно от съпругата, и ще се ползва след развода от С.С..

      6.Майката Е.С.С. ще живее заедно с малолетното дете М.С.С.., ЕГН ********** в имот, представляващ апартамент, находящ се в гр.С.. ж.к.“Н.'', бл.106, вх.В, ет.7, ап.74.

      7.Молителите нямат придобити по време на брака си недвижими имоти.

      8.Придобитият по време на брака лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Октавия“, с ДК № С 2968 НА ще поделим извънсъдебно след прекратяване на брака.

      9.Молителите не притежават фирми и дялове в търговски дружества.      10.Молителите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.       

11. Движимите вещи са поделени доброволно и извънсъдебно помежду им и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

      12.След прекратяване на брака съпругата Е.С.С., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - Ж..

       13.Разноските по водене на делото се заплащат от молителите, както следва: държавни такси и адвокатски хонорар за развода се заплащат от молителите по равно.

 

ОСЪЖДА С.М.С. да заплати по сметка на съда 100,80 лева - държавни такси, а Е.С.С. и С.М.С. - общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :