Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 05.06.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 354 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на С.Б.Б. – М. и С.С.М., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 26.06.2012 година, с акт № 0127, на район „С.“, Столична община между С.Б.Б. – М., ЕГН ********** *** и С.С.М.., ЕГН ********** ***,  поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

1.Малолетното дете С.С.М. е ЕГН **********, родена на *** г. ще има местоживеене при майка му С.Б.Б.- М. е ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, представляващ семейното жилище, което се ползва от майката и малолетното дете след прекратяване на брака.

1 .Родителските права по отношение на роденото по време на брака дете С.С.М.. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката С.Б.Б.-М., ЕГН **********.

1.1.      Бащата С.С.М.., ЕГН ********** има право на лични отношения с детето С.С.М.. е ЕГН **********, като може да го вижда и взема всяка втора и четвърта събота от месеца в присъствието на майката. След всяка от срещите бащата се задължава да връща детето на майката С.Б.Б.-М. е ЕГН **********.

1.2.      Бащата С.С.М.., ЕГН ********** се задължава да плаща на малолетното дете С.С.М.. е ЕГН **********, чрез нейната майка С.Б.Б.-М., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 200 двеста лева, дължима от влизането в сила на решението за развод до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване. Издръжката се дължи до 15-то число на текущия месец.

1.3.      Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг.

1.4.      Страните заявяват, че нямат общи влогове и общи вземания от трети лица и че нямат претенции към личните влогове на другия съпруг, както и че не са регистрирани като еднолични търговци и нямат участия в търговски дружества.

1.5.      След прекратяване на брака С.Б.Б.-М. ще носи предбрачните си имена С.Б.Б..

1.6.      Разноските по настоящото дело остават за сметка на този, който ги е направил.

С подписването на настоящото споразумение страните считат за уредени помежду си всички лични и имуществени отношения, свързани с прекратяването на брака им.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА С.С.М.., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 151.50 /сто петдесет и един лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 144 лева – дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка и сумата от 7.50 лева – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

ОСЪЖДА С.Б.Б. – М., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: