Р  Е Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                            гр. К., 18.09.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М. Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 358, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молителите Д.Ц.Е., ЕГН ********** и С.И.Е., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

...............................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 03.03.2002 година, с акт за граждански брак № 7, на община К.между Д.Ц.Е., ЕГН ********** и С.И.Е., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

 

I.     РОДИТЕЛСКИ ПРАВА:

Родителските права върху родените от брака деца, а именно:

Ц. С. Е., родена на ***г., с ЕГН: ********** и В. С.Е., роден на ***г., с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Д.Ц.Е.. Децата ще живеят на адреса на майката, а именно: гр.К., ул.*” № *, като бащата С.И.Е. ще има право на лични контакти с децата, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10:00 часа в събота до 18:00 часа в неделяпреспиване/, както и 20 (двадесет) дни през лятото на всяка година по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по 5 /пет/ дни през великденската и коледна ваканции.

II.    ИЗДРЪЖКА:

Бащата С.И.Е. се задължава да заплаща на децата си Ц. С. Е., ЕГН: ********** и В. С.Е., ЕГН: **********, чрез тяхната майка и законен представител Д.Ц.Е., месечна издръжка в размер на по 140 (сто и четиридесет) лева на всяко едно от тях, платими до 10-то число на месеца, считано от влизане в сила на решението за прекратяването на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на друга законна причина за прекратяване или изменяне на издръжката.

III.  ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: същите се споразумяват да не си дължат издръжка един на друг.

IV.  СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ: спогодилите се нямат такова, като и двамата живеят в домовете на родителите си, съответно в гр.К., ул.*” № * и гр.К., ул.”*” № *, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*.

V.   НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: съпрузите не са придобивали такива по време на брака.

VI.  По време на брака си, молителите нямат придобити моторни превозни средства и парични влогове, а движимите вещи са поделени извънсъдебно.

VII.                По време на брака си, молителите нямат регистрирани

общи фирми, както и участие в Търговски дружества, по смисъла на ТЗ.

VІІІ. След развода Д.Ц.Е. ще носи предбрачното си фамилно име, а именно: С..

ІХ. Разноски: съпрузите се споразумяват разноските по делото да бъдат поети така, както са направени.

ОСЪЖДА С.И.Е. да заплати по сметка на съда  201,60 лева - държавни такси, а С.И.Е. и Д.Ц.Е. по равно общата сума от 15,00 леваокончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :