Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

........

 

гр. K., 30.05.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд гр. K., ІI - ри състав, в публично съдебно заседание проведено на  двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                  

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

при съдебния – секретар Д.М., като разгледа докладваното от съдия Атанасова гражданско дело № 363 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 127, ал. 1 от Семейният кодекс / СК /.

Образувано е по молба вх. № 2155 / 20.05.2019 година / изпратена от Окръжен съд – С. / на Д.В.А., ЕГН ********** и К.Й.П., ЕГН ********** *** по иска с правно основание чл. 127 ал. 1, във вр. с чл. 142 и чл. 143 от СК, с която се иска от съдът да постанови да се предоставят на майката упражняването на родителските права върху малолетните деца В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН **********, местоживеенето на децата да бъде на адреса на майката, да се определи на ответника режим на лични контакти с децата всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа,  и всяка втора и четвърта неделя от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа,  както и 5 / пет / дни  / изцяло или на части / през лятото, както и 5 / пет / дни  / изцяло или на части / през зимата, които не съвпадат с годишния отпуск на майката. Децата ще прекарват Коледните и Великденските празници на четна година при майка си, на нечетна година при баща си. Поредността може да бъде променяна между родителите, по предварително споразумение. Бащата има право на лични отношения с децата В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН ********** и всеки понеделник за времето от 06.00 часа до 07.30 часа, както и всяка сряда, за времето от 16.00 часа до 19.00 часа. В молбата се иска бащата да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка на всяко от децата в размер на 200.00 / двеста / лева, считано от месеца след утвърждаване на споразумението, платима до 20 – то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за забава до навършване на пълнолетие или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. 

Страните с молбата вх. № 2155 / 20.05.2019 г. прилагат споразумение на основание чл. 127 ал. 1 от СК и молят съдът  да утвърди постигнатото между страните споразумение относно местоживеенето, родителските права, режима на лични отношения  и издръжката по отношение на родените от съвместното им съжителство деца В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН **********. Прилагат постигнатото между тях споразумение.

В съдебно заседание, лично поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбата на закона, намира за установено следното :

Предявена е молба с правно основание чл. 127 ал. 2, във вр. с чл. 142 и чл. 143 от СК.

От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0061 / 14.01.2016 г. издадено от Столична община, район „Красна поляна”, е видно, че детето  В.К.Й.. е роден на *** г., с родители : майка –  Д.В.А. и баща – К.Й.П..

От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0062 / 14.01.2016 г. издадено от Столична община, район „Красна поляна”, е видно, че детето Й.К.Й. е родена на *** г., с родители : майка –  Д.В.А. и баща – К.Й.П.. По делото е безспорно, че страните – родители на децата не са съпрузи и към момента са разделени.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на родените им от съвместното съжителство деца, упражняването на родителските права, личните отношения с децата и издръжката им, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК.

В съдебно заседание поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 от СК. Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на децата са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид уговорката в споразумението съдебните разноски се поемат от страните по равно.

На основание чл. 7 от Тарифата за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК,  К.Й.П., ЕГН ********** следва да плати държавна такса в размер на 288.00 / двеста осемдесет и осем / лева върху присъдената издръжка на децата.  

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето от СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404 т. 1 от ГПК.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК Районен съд – гр. K., II - ри състав

 

Р Е Ш И :

 

      УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.В.А., ЕГН ********** *** и К.Й.П., ЕГН ********** *** по искове с правно основание чл. 127 ал. 1, във вр. с чл. 142 и чл. 143 от СК, споразумение за следното :

1. Родителските права по отношение на децата В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН ********** ще се упражняват от тяхната майка Д.В.А., ЕГН **********.

2. Местоживеенето на родените от фактическото им съжителство деца В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката  Д.В.А., ЕГН **********.

3. Определя се следния режим на лични отношения на децата В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН ********** с бащата  К.Й.П., ЕГН **********, а именно:

Бащата има право да взима децата всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа,  и всяка втора и четвърта неделя от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа,  както и 5 / пет / дни  / изцяло или на части / през лятото, както и 5 / пет / дни  / изцяло или на части / през зимата, които не съвпадат с годишния отпуск на майката. Децата ще прекарват Коледните и Великденските празници на четна година при майка си, на нечетна година при баща си. Поредността може да бъде променяна между родителите, по предварително споразумение. Бащата има право на лични отношения с децата В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН ********** и всеки понеделник за времето от 06.00 часа до 07.30 часа, както и всяка сряда, за времето от 16.00 часа до 19.00 часа.

Родителите приемат безусловно, че ще полагат необходимото усилие за осигуряването на най – добри условия на живот и развитие на децата си.

4. Бащата  К.Й.П., ЕГН ********** ще заплаща на всяко едно от децата В.К.Й.., ЕГН ********** и Й.К.Й., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на   200.00  / двеста / лева, до 20 - то число на месеца за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, чрез тяхната майка и законен представител Д.В.А., ЕГН **********, считано от месеца следващ съдебното одобряване на споразумението до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

Разноските по делото  се  поемат от страните по равно, така както е посочено в споразумението.  

ОСЪЖДА К.Й.П., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. K. държавна такса в размер на 288.00 / двеста осемдесет и осем / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка. 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404 т. 1 от ГПК.

                    

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :