Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№………

 

гр. К., 25.10.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Районен съд – гр. К., II - ри състав в публично съдебно заседание проведено на тридесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

         Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

при секретар – протоколиста Д.М., като разгледа докладваното от съдия Атанасова гражданско дело № 368 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от Гражданският процесуален кодекс / ГПК /.

Производството е образувано по искова молба вх. № 2191 от 22.05.2019 година подадена от Топлофикация - С.” ЕАД, ЕИК : 831609046, със седалище и адрес на управление : гр. С., районК.с.”, ул. „Я.” № 23Б, представлявано от К.В.Г. – изпълнителен директор, чрез юрисконсулт И.Г. против Л.Й.И., ЕГН ********** *** иск по чл. 415 ал. 1, във вр. с 422 ал. 1 от ГПК  в  размер на 51.47 / петдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки / лева, от които : сумата от 40.79 / четиридесет лева и седемдесет и девет  стотинки / леваглавница и сумата от 10.68 / десет лева и шестдесет и осем стотинки / левамораторна лихва за забава, за периода от 31.10.2015 г. до 25.10.2018 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 06.11.2018 г. до изплащане на вземането.

В исковата молба ищецът твърди, че в законопредвидения срок е предявен иска по чл. 422 ал. 1 от ГПК, след като по ч.гр.д. № 1081 /2018 г.по описа на РС – гр. К. лицето не е намерено на адреса и е залепено уведомление по чл. 47 ал. 1 от ГПК е указано на заявителя, че на основание чл. 415 ал. 1 т. 1, вр. ал. 4 от ГПК може да предяви иск в едномесечен срок от съобщението, като довнесе дължимата държавна такса.

Същият сочи още, че ответникът е потребител на топлинна енергия за битови нужди по смисъла на чл. 153 ал 1 от ЗЕ за имот, находящ се в гр. С., ж. к. „Н.- 3“, бл. 334 вх. „Д“, ет. 4, ап. 106, абонатен № 188715. Същият е  използвал доставяната от ищеца топлинна енергия за периода от месец 09.2015 г. до месец 10.2016 г., но същата не е заплатена. Ищецът твърди, че между него и ответника е налице облигационноправна връзка, относно продажбата и покупката на топлинна енергия, която по безспорен начин се доказва с представените общи условия за битови нужди действали за процесния период.

 С оглед на гореизложеното ищецът моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи  сумата от 51.47 / петдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки / лева и правно основание : чл. 422 ал. 1 от ГПК за признаване за установено по отношение на същия съществуването на вземането му в размер на 51.47 / петдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки / лева, от които : сумата от  40.79 / четиридесет лева и седемдесет и девет  стотинки / леваглавница и сумата от 10.68 / десет лева и шестдесет и осем стотинки / левамораторна лихва за забава, за периода от 31.10.2015 г. до 25.10.2018 г.,ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 06.11.2018 г. до изплащане на вземането, както и направените от заявителя разноски по делото, а именно: разноските по заповедното производство и по настоящото производство.

Ответникът Л.Й.И., ЕГН ********** *** в срока по чл. 131 от ГПК не дава отговор.

В проведеното съдебно заседание ответникът Л.Й.И., ЕГН ********** редовно призован не се явява и не сочи уважителна причина за това.

Третото лице помагач „Т. С.“ ЕООД, редовно призовано не изпраща представител. Същото в писмена молба молят делото да се гледа в тяхно отсъствие и твърдят, че искът е основателен и доказан.

Районен съд – гр. К., като взе предвид доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства, съгласно чл. 235 от ГПК намира за установено следното от фактическа страна :

В производството по настоящото гражданско дело се установи, че на ответника е връчен препис от исковата молба, с приложените към нея доказателства, съответно не е подал писмен отговор на исковата молба в предвидения по ГПК срок, не е заявил становище по определението на настоящия съдебен състав от 07.08.2019 година, както и не се е явил или изпратил представител в проведеното съдебно заседание на 30.09.2019 година, за което е редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

Настоящият съдебен състав на Районен съд – гр. К. като взе предвид гореизложеното, както и отправеното искане по реда на чл. 238 от ГПК от юрк. И.Г. пълномощник на ищцовото дружество за постановяване на неприсъствено решение, намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Настоящият съдебен състав на Районен съд – гр. К. констатира, че на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че предявените обективно съединени искове, предмет на разглеждане са вероятно основателни, поради което са налице предпоставките на чл. 239, ал. 1 от ГПК.

Относно разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, направеното искане от страна на ищцовото дружество за присъждане на направените съдебни разноски следва да се уважи, поради което Л.Й.И., ЕГН ********** *** следва да му заплати сумата в общ размер на 400.00 / четиристотин  / лева, от които 100.00 / сто / лева - държавна такса и 300.00 / триста / лева – юрисконсултско възнаграждение / в заповедното производство и в настоящото производство /.

         Мотивиран от изложеното Районен съд – гр. К., ІI - ри състав

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.Й.И., ЕГН ********** *** вземането на Топлофикация - С.” ЕАД, ЕИК : 831609046, със седалище и адрес на управление : гр. С., районК.с.”, ул. „Я.” № 23Б, представлявано от К.В.Г. – изпълнителен директор в размер на 51.47 / петдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки / лева, от които : сумата от 40.79 / четиридесет лева и седемдесет и девет  стотинки / леваглавница и сумата от 10.68 / десет лева и шестдесет и осем стотинки / левамораторна лихва за забава, за периода от 31.10.2015 г. до 25.10.2018 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 06.11.2018 г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Л.Й.И., ЕГН ********** ***  да заплати на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на „Топлофикация - С.” ЕАД, ЕИК : 831609046, със седалище и адрес на управление : гр. С., район „К.с.”, ул. „Я.” № 23Б, представлявано от К.В.Г. – изпълнителен директор направените съдебни разноски в общ размер на 400.00 / четиристотин  / лева, от които 100.00 / сто / лева - държавна такса и 300.00 / триста / лева – юрисконсултско възнаграждение / в заповедното производство и в настоящото производство /.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 239 ал. 4 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на ответника.

                                                   

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :