Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 13.08.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на шести август две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 372 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите А.Е.А., ЕГН ********** от гр. С., чрез адв. П. – САК, със съдебен адрес *** и Н.Г.А., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителят Н.Г.А. нередовно призован явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителката А.Е.А. редовно призована не се явява / здравословни причини /, вместо нея се явява адв. П. – САК, с нотариално заверено пълномощно с посочено споразумение в него, която поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :             Молителите са сключили граждански брак на 24.02.1990 г. в гр. С., за което е съставено удостоверение за граждански брак, въз основа на което е съставен акт за граждански брак № 150 издаден на 24.02.1990 г. от Столична община, район „К.С.“. От брака си имат едно родено дете – М.Н.А.., родена на *** г., ЕГН **********, видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 171/ 22.03.1991 г. от Столична община, район „Н.“, което е пълнолетно.

  В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становището за развод по взаимно съгласие.

От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет/ лева.

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е   Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между А.Е.А., ЕГН ********** от гр. С.,  със съдебен адрес *** и Н.Г.А., ЕГН ********** ***, сключен на 24.02.1990 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 150 / 24.02.1990 г. от Столична община, район „К.С.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

Роденото от брака дете е пълнолетно.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

     Семейното жилище, находящо се в гр. С., ж. к. „С.“, бл. 10А, вх. „Б“, ет. 3, ап. 30 – апартамент, се предоставя за ползване на съпруга Н.Г.А., ЕГН **********, като съпругата А.Е.А., ЕГН ********** го е напуснала и няма претенции за ползването на същото.

          ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

По време на брака не са придобивали  МПС – та и недвижимо имущество.

Нямат направени дарения във връзка или по време на брака на някой от съпрузите.

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.  

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата  А.Е.А. ще носи предбрачното си фамилно име– Б..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат от  А.Е.А..

ОСЪЖДА А.Е.А., ЕГН ********** от гр. С., със съдебен адрес *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :