РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 08.07.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 03.07.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар Д.М. като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 394, по описа за 2019    година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между А.Е.К.  ЕГН ********** и С.Ц.К.  ЕГН **********  сключен на 11.02.2007г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните имат родени две непълнолетни деца-Й.А.К.. ЕГН ********** и А.А.К.ЕГН **********,като родителските права се преодставят на майката С.Ц.К., а бащата А.Е.К. се определя следният режим на свиждане с децата:всяка седмица да ги взема от дома на майката при себе си в събота от 10.00ч до 18.00ч в неделя с преспиване,след което да ги върне на майката,както и 30 дни през летните месеци несъвпадащи с платеният годишен отпуск на майката.

Бащата ще заплаща на детето Й.А.К.. ежемесечна издръжка в размер на 300 евро,платима  чрез майката С.К. в брой,по банков път или пощенски запис между 1-во и –то число,след влизане на решението в сила

Бащата ще заплаща на малолетното дете А.А.К.. ежемесечна издръжа в размер на 300 евро ,платима чрез неговата майка и законна представителка С.К. ,в брой,по банков път или пощенски запис,между 1-во и 5-то число на месеца,след влизане на решението в сила.

3.Семейното жилищепо см. На закона стравните не притежават и към момента живеятп в жилища под наем в Г..

4.Притежават фирма и дялове в „С.“ ЕИК 130543818-А.Е. 25 дяла всеки по сто лева-2500лв,С.К. 25 дяла по сто лв. 2500лв

Страните нямат претенции по отношение на притежаваните от тях дяло,като следва да се прилагат нормите на ТЗ.

5.Общите кредити към S. в размер на 20 000 евро и към I. в размер на 6 218 евро,ще продължат да се погасяват от двамата съпрузи до пълното им изплащане.

6.Притежаваните два автомобила BM JG880 I BMGj880,  остават изцяло собственост на съпруга

7.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

8.Движимите вещи  придобити по време на брака са поделени от съпрузите извън съдебно.

9.За в бъдеще съпругата ще носи пред брачното си фамилно име- К.

 10.Разноските по делото ще се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА С.  Ц.К.  да заплати окончателна държавна такса 20лв  и А.Е.К. -20лв и върху стойността на издръжката 864лв.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

А.Е.К. ЕГН ********** С.Ц.К.ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 11.02.2007г От брака страните  имат родени две непълнолетни деца Й.А.К.. ЕГН ********** и А.А.К.ЕГН **********

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: