Р Е Ш Е Н И Е

гр. К., 03.07.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          РАЙОНЕН СЪД К., трети състав, в открито съдебно заседание на трети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                                                                                Председател: Стефан Стойков

 

При участието на секретаря М.Ш., като разгледа гр. д. № 397 по описа за 2019 г. на РС К., докладвано от съдията Стойков, на основание чл. 15, ал. 1, вр. чл. 11 ал. 2, пр. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие и на основание чл. 235, ал. 1 и ал. 2 от ГПК,                          

    

                           

    Р           Е            Ш            И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА И.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес: *** за издаване на заповед за защита срещу М.Н.М., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за извършено акт на психическо и емоционално насилие на 30.05.2019 г. във фитнес клуб в гр. К..

 ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** да заплати по бюджетната сметка на районен съд К. сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща дължимата държавна такса за производството.

ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** да заплати на М.Н.М., ЕГН ********** сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за направените разноски – заплатено адвокатско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ искането в останалата част, а именно за до пълния размер на тази претенция от 500 /петстотин/ лева.

                       

Решението може да бъде обжалвано от страните  пред С. окръжен съд в 7/седем/ дневен срок, считано от връчването.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: