Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 21.06.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 403 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите В.В.Т., ЕГН ********** и Т.И.Т., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката Т.И.Т. нередовно призована явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят В.В.Т. нередовно призован явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :             Молителите са сключили граждански брак на 03.08.1986 г. в гр. С., за което е съставено удостоверение за граждански брак, въз основа на което е съставен акт за граждански брак № 0758  издаден на 03.08.1986 г. от Столична община, район „Т.“. От брака си имат едно родено дете - пълнолетно. В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становището за развод по взаимно съгласие.

От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет/ лева.

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между В.В.Т., ЕГН ********** *** и Т.И.Т., ЕГН ********** ***, сключен на 03.08.1986 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 0758 / 03.08.1986 г. от Столична община, район „Т.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

Роденото от брака дете е пълнолетно.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

     Семейното жилище, находящо се в  гр. С., кв. „В.“, ул. „Г.Р.“ № 5, ет. 2, ап. 7 – апартамент, което е лична собственост на В.В.Т., ЕГН ********** и Т.И.Т., ЕГН ********** се предоставя за ползване, за срок от 5 / пет / години от влизане на решението в сила на Т.И.Т., ЕГН **********, а след този срок ползването на имота се предоставя на В.В.Т., ЕГН **********.

          ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Лек автомобил марка „О.“, модел „А.“, с ДК № С 49 82 ХК, след прекратяване на брака ще остане за ползуване и собственост на В.В.Т., ЕГН **********, като съпругата Т.И.Т., ЕГН **********, няма претенции относно ползването и собствеността му.

Лек автомобил марка „О.“, модел „Инсигниа“, с ДК № СА 16 14 СК, след прекратяване на брака ще остане за ползуване и собственост на Т.И.Т., ЕГН **********, като съпругът В.В.Т., ЕГН **********, няма претенции относно ползването и собствеността му.

 

Страните декларират, че извън посочените в настоящото споразумение недвижими имоти, моторни превозни средства, нямат други придобити по време на брака недвижими имоти, МПС – та, нямат влогове.  

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.  

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата Т.И.Т. ще носи предбрачното си фамилно име – Д..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат по равно от страните. 

ОСЪЖДА В.В.Т., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.В.Т., ЕГН ********** *** да заплати 10.00 / десет / лева, представляваща 2 %  върху имуществените отношения.

ОСЪЖДА Т.И.Т., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА  Т.И.Т., ЕГН ********** *** да заплати 60.00 / шестдесет / лева, представляваща 2 %  върху имуществените отношения.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :