Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. Костинброд, 12.09.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. Костинброд,  ІI ри състав в публично заседание на втори септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Десислава Митова                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 424 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите Г.Р.В. - М., ЕГН ********** *** и В.Й.М., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

.............................................................................................................................................................................

Поради горното, съдът

 

Р   Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между Г.Р.В. - М., ЕГН ********** *** и В.Й.М., ЕГН ********** ***, сключен на 10.08.2005 г. в гр. В., за който е издаден акт за граждански брак № 1101 / 10.08.2005 г. от община В..

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ  НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Н. В. М., ЕГН ********** се предоставят на бащата В.Й.М., ЕГН **********, с право на майката Г.Р.В. - М., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца, от 18.00  часа в петък до 18.00 часа в неделя, първата половина на коледната ваканция и втората половина на пролетната ваканция за всяка четна година, втората  половина на коледната ваканция и първата половина на пролетната ваканция за всяка нечетна година, 30 / тридесет / дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на родителите.

         Местоживеенето на детето Н. В. М., ЕГН ********** ще бъде на адреса на бащата В.Й.М., ЕГН **********.

Упражняването на родителските права върху детето М. В.М. – роден на *** г., ЕГН ********** се предоставят на майката Г.Р.В. - М., ЕГН **********, с право на бащата В.Й.М., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца, от 18.00  часа в петък до 18.00 часа в неделя, втората половина на коледната ваканция и първата половина на пролетната ваканция за всяка четна година, първата  половина на коледната ваканция и втората половина на пролетната ваканция за всяка нечетна година, 30 / тридесет / дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на родителите.

         Местоживеенето на детето М. В.М., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката Г.Р.В. - М., ЕГН **********.

 

          ИЗДРЪЖКА :

          Майката  Г.Р.В. - М., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Н. В. М., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител В.Й.М., ЕГН ********** в размер на150.00 / сто и петдесет / лева месечно, ведно със законните лихви върху всяка пресрочена вноска, платими до 5 / пето / число на текущия месец, по банков път, с пощенски запис, срещу разписка или по друг начин, удобен за двете страни, считано от подписване на настоящото споразумение, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

          Бащата В.Й.М., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – М. В.М., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител  Г.Р.В. - М., ЕГН ********** в размер на150.00 / сто и петдесет / лева месечно, ведно със законните лихви върху всяка пресрочена вноска, платими до 5 / пето / число на текущия месец, по банков път, с пощенски запис, срещу разписка или по друг начин, удобен за двете страни, считано от подписване на настоящото споразумение, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

 

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

 Семейното жилище, находящо се в град С., ул. „*” № *, вх. „*”, ет. *, ап. * ще се ползва безвъзмездно от съпруга  В.Й.М., ЕГН **********, като съпругата Г.Р.В. - М., ЕГН **********  го е напуснала и няма претенции за ползването му.

        ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

Придобитите по време на брака недвижими имоти остават в обикновена съсобственост на страните, при равни квоти.

Придобитите по време на брака вещи са разделени доброволно и извънсъдебно помежду си, паричните отношения във връзка с тях са окончателно  уредени и страните нямат каквито и да било претенции един към друг.

Съпругът В.Й.М., ЕГН ********** няма претенции към дяловото участие на съпругата Г.Р.В. - М., ЕГН ********** във фирма „*“*, ЕИК : ************.

 

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата Г.Р.В. - М. ще носи предбрачното си фамилно име– В..

Разноските по делото се поемат от страните, както са направени.

ОСЪЖДА Г.Р.В. - М., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Г.Р.В. - М., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. Костинброд държавна такса в размер на 108.00 / сто и осем / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

ОСЪЖДА В.Й.М., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.Й.М., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. Костинброд държавна такса в размер на 108.00 / сто и осем / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :