Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № ...

                                         гр. К., 16.12.2019 г.                                   

                             В    И  М  Е Т  О    Н  А    Н  А Р  О  Д  А

   К.ският районен съд, четвърти състав, в публично заседание на единадесети декември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                  Председател: ИВАЙЛО РОДОПСКИ                                                        

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ гр.д.№ 426, по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.422, ал.1 от ГПК.

  „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. С., район “М. 4”, Б.П.С., сграда 6,  представлявано от адв. З.Й.Ц. от САК са сезирали съда с иск за установяване на съществуване на вземането срещу О.Д.П., ЕГН **********,***, за сумата от 496,77лева, ведно съсзаконната лихва от 25.03.2019 (датата на подаване на заявлението пред съда) до изплащане на вземането, както и сумите от: 25.00  лева -  заплатена в полза на съда държавна такса и 360.00 лева – адвокатско възнаграждение по заповедното производство по ч.гр.д.№ 195/2019 г., на КРС, и 25.00 лева -  заплатена в полза на съда държавна такса и 360.00 лева – адвокатско възнаграждение по настоящото производство, съгласно представен списък за разноски по чл.80 от ГПК.

Ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание – редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

С оглед на горното и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, в първото по делото заседание ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответника.

К.ският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на чл.239, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.238, ал.1 от ГПК, обсъждайки ги във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Предявен е иск, с правно основание: чл.422, ал.1 ГПК.

          Исковата претенция е подкрепена със следните доказателства:  Договор за мобилни услуги № 617442406 и Договор за лизинг от 17.03.2017 година; четири броя фактури за периода от 20.04.2017 година до 20.07.2014 година; ч.гр.д. № 195/2019 година с издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК.

Исковата претенция се явява вероятно основателна, с оглед на посочените в молбата обстоятелства, представените и събрани по делото доказателства, установяващи дължимостта на паричните вземания на ищеца към ответника, поради което съдът преценява, че следва да постанови уважително решение, основаващо се на предпоставките за неприсъствено такова, а именно: ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание – редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие; ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответника на основание чл.238, ал.1 от ГПК; на страните са указани последиците по чл.239, ал.1, т.1 ГПК и искът се явява вероятно основателен и подкрепен с убедителни доказателства.

Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да признае за установено съществуването на вземането на ищеца към ответника така, както е предявено.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по двете производства разноски, както следва: сумите от 25.00 лева -  заплатена в полза на съда държавна такса и 360.00 лева – адвокатско възнаграждение по заповедното производство по ч.гр.д.№ 195/2019 г., на КРС, и 25.00  лева -  заплатена в полза на съда държавна такса и 360.00 лева – адвокатско възнаграждение по настоящото производство, съгласно представен списък за разноски по чл.80 от ГПК.

Воден от горното, К.СКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД

                                         Р    Е    Ш    И    :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.Д.П., ЕГН **********,*** съществуването на вземането на   „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. С., район “М. 4”, Б.П.С., сграда 6, в размер на сумата от сумата от 496,77 лева - главница, ведно съсзаконната лихва от 25.03.2019 (датата на подаване на заявлението пред съда) до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА О.Д.П., ЕГН ********** да заплати на „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283 направените разноски, както следва: сумите от 25.00 лева -  заплатена в полза на съда държавна такса и 360.00 лева – адвокатско възнаграждение по заповедното производство по ч.гр.д.№ 195/2019 г., на КРС, и 25.00  лева -  заплатена в полза на съда държавна такса и 360.00 лева – адвокатско възнаграждение по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.                                            

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ  :